กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Supervisor , Monitoring and Evaluation for Education

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

การนิเทศออนไลน์

ดร.คณาพร คมสัน

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรางคณา กันประชา

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

นายยอดยิ่ง ทองรอด

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

นายมณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

นางขวัญนลิน ใสโศก

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

นางกนกวรรณ มั่นสุ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

นางต้องตา เต็งรัง

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ