เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

📕ปีการศึกษา 2562

หัวข้อวิจัย  การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลป์ยาณมิตร

ผู้วิจัย  นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธี       ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ            

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลป์ยาณมิตร.pdf

📗ปีการศึกษา 2563

หัวข้อวิจัย  การพัฒนาการอ่านการเขียนห้องเรียน ป.๗ โดยใช้คู่มือการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการอ่านการเขียน

ห้องเรียนป.๗ ตามแนวศาสตร์พระราชา

ผู้วิจัย  นางอำไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์       ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ            

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

บทคัดย่อ.pdf
คู่มือ.pdf

📙ปีการศึกษา 2564

หัวข้อวิจัย  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

                      ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการนิเทศชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบสุนทรียสนทนา (PLC Dialogue) 

                      โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

        ผู้วิจัย  นางภูรี  ทองย่น      ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ            

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

บทคัดย่อ (ศน.ภูรี ทองย่น).pdf

หัวข้อวิจัย  การพัฒนาครูด้วยรูปแบบการนิเทศแบบสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

        ผู้วิจัย  นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี      ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ            

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

บทคัดย่อ (ศน.ทรานิษฐ์ ขาวดี ).pdf

หัวข้อวิจัย  รูปแบบการประเมินโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และร่วมปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ตามรูปแบบ CIPP Model 

        ผู้วิจัย  นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์      ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ            

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

บทคัดย่อ(ศน.รุ่งนภา วัจนะพันธ์).pdf

หัวข้อวิจัย  รายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

        ผู้วิจัย  นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล      ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ            

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

บทคัดย่อ.pdf
คู่มือแนวทางNEWDLTV.pdf