UP DATE การรายงานข้อมูลการการเตรียมการในช่วง COVID-19 ภาค 1/2564

ระบบรายงานข้อมูล COVID-19 OBEC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

TIMELINE การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ภายใน 21 พฤษภาคม 2564