"โรงเรียนไฉไล ปลอดภัย มีคุณภาพ"
นโยบายการขับเคลื่อน โดย ท่านพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันอังคาร ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 อบรมขยายผล ให้กับศูนย์เครือข่ายที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านบึงโน
ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.สุภพ พิลาโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงโน ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 15
และผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายทุกท่าน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่เข้าร่วมการอบรม
รับรู้สร้างความรู้ความเข้าใจ และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดผลประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

ประชุมรับฟัง พุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต สพป.สกลนคร เขต 2 และท่านรองฯ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน พรุ่งนี้ เวลา 08.00 น. เข้าร่วมการรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา รับฟังนโยบาย จากท่านเลขาธิการ สพฐ. นายอัมพร พินะสา

การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนบ้านคำเม็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

คลิกเพิ่มเติม

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการในการสอบ Nt ปี
การศึกษา 2563 ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2564


การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินการแพลตฟอร์มทางการศึกษา DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย Co-Leader สพฐ.

ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมปรินพาเลซ กรุงเทพมหานคร

รับชมการเรียนการสอน DLTV ผ่านทางยูทูปได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

"โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้"

เรียนรู้วิธีการจัดการสอนออนไลน์ กับกระทรวงศึกษาธิการและแพลตฟอร์มชั้นน้ำระดับโลก

http://www.deep.go.th

แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) สัปดาห์ที่ 1 /วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

(คลิก ทำแบบรายงาน)

ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ ดูรูปภาพทั้งหมด

ดาวน์โหลด