SCHOOL POST

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 064-979-5953


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา