เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำเนาของ ประชุมหลักสูตรปฐมวัย

เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

คู่มือหลักสูตรปฐมวัย 3 - 6 ปี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย

คู่มืออบรมสำหรับผู้บริหาร

คู่มืออบรมสำหรับครู

ลิงก์รับชมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ย้อนหลัง

เช้า วันที่ 2 มิ.ย.61

บ่าย วันที่ 2 มิ.ย.61

เช้า วันที่ 3 มิ.ย. 61

บ่าย วันที่ 3 มิ.ย.61

เช้า วันที่ 4 มิ.ย. 61

บ่าย วันที่ 4 มิ.ย. 61