ประชาสัมพันธ์ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๙ การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.)ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ให้เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ให้มีทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมของตนเอง หรือประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพกับนักเรียน และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่โรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center ให้ดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
คำสัั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ...คลิก---

เข้าเว็บไซต์ https://contentcenter.obec.go.th/

ประกาศ / คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center

ระบบบริหารคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์