กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ติดต่อ

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พิณิตย์  อุทธิยา ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มฯ

ศน.นภัทร  เครือผดุงสกุล ตำแหน่งศึกษานิิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศน.ยศวรรธน์ วิญญารัตน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : spmnan_yotsawat@esdc.go.th โทร 0946162525

ศน.อรรถพล ศิริมูล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spmnan_athaphol@esdc.go.th โทร 0894298224

ศน.เพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : penluck.promsakulpanya@spmnan.go.th โทร 0979235317

ศน.ภัทรานิษฐ์  จันทร์อินทร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : phattranid.janin@spmnan.go.th โทร 0629145441

ศน.ฉวีวรรณ   สวนจักร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaweewan.suanjug@spmnan.go.th โทร 0951432955

ศน.กัณฐมณี ปาคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ