ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ret2@esdc.go.th

043 566360

tem1

กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เว็บไซต์สนับสนุน

ประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน NT ชั้นป.3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน NT ชั้นป.3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกู่คันธนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

การประชุมชี้แจง การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 สำหรับโรงเรียกลุ่มตัวอย่าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจง การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการประเมินพัฒนานักเรียนปฐมวัยให้คณะกรรมการประเมิน มีความรู้เความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จเพื่อขอรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คลิกดูรายละเอียด