กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

วิสัยทัศน์ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เน้นการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล