" NB1 TO BE 1 : ฮู้จักความ "

นิเทศสารสัมพันธ์ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

เอกสาร/คู่มือ COVID-19

มาตรการสถานศึกษา.pdf
คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ COVID19.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนฯในสถานการแพร่ระบาดCOVID19 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
คู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษา.pdf
แนวทางการเปิดภาคเรียนที่2-2564_18ตค64.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1-2564.pdf
แนวทางการดำเนินการฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั.pdf

สาระความรู้

เอกสาร/คู่มือ

เกณฑ์ 9 จุดเน้น.pdf
แนวทางการขับเคลื่อน ฮู้จักความ.pdf
แผนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
แบบรายงางการตรวจราชการ สพป.หนองบัวลำภูท เขต 1 (ฉบับเต็ม).pdf
3.แนวทางการประเมินการ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน.pdf
text.pdf
DL_STANDARD.pdf
แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์.pdf
แนวทางการนิเทศภายใน.pdf
คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน.pdf
แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับครูและผุ้ปกครอง สพฐ..pdf
TEXT_DLITแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล.pdf
TEXT_DLTVแนวทางการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.pdf

ที่อยู่ 113/4 หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  รหัสไปรษณีย์  39000  

โทรศัพท์ 042-313022   โทรสาร 042-311660  E-mail : nbp1@esdc.go.th