Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา.pdf

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด


เอกสาร/คู่มือ

แผนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั.pdf
แนวทางการดำเนินการฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
แบบรายงางการตรวจราชการ สพป.หนองบัวลำภูท เขต 1 (ฉบับเต็ม).pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนฯในสถานการแพร่ระบาดCOVID19 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ COVID19.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับครูและผุ้ปกครอง สพฐ..pdf
TEXT_DLITแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล.pdf
TEXT_DLTVแนวทางการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.pdf
text.pdf
DL_STANDARD.pdf
3.แนวทางการประเมินการ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน.pdf
แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf

ที่อยู่ 113/4 หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000

โทรศัพท์ 042-313022 โทรสาร 042-311660 E-mail : nbp1@esdc.go.th