การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

“Learning English for everyday communication”

E-Learning by Mrs.Weerawan Hudthai

วิดีทัศน์ ตัวอย่างการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน