คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่กำรศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

การศึกษาดูงาน คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.)ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป.สระแก้ว ๒  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒  เมษายน  ๒๕๖๕

การประชุมขับเคลื่อนยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ครั้งที่  ๓ / ๒๕๖๕   วันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

การประชุม

สรุปสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.