ลือกตัวชี้วัดอย่างไร ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใสถานการณ์

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

ร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

ร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการจัดการตนเอง

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 1

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 2

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 3

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 4


ร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการสื่อสาร

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 1

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 2

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 3

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 4


ร่างตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 1

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 2

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 3

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 4


ร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูง

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 1

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 2

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 3

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 4


ร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 1

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 2

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 3

– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 4คลิปการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3

คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3

คลิปการสอนภาษาอังกฤษป.1

คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.6

คลิปการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 ร่างกายของฉัน (My body) ชั้น ป.3


คลิปการสอนภาษาอังกฤษ ป.6ป้ายจราจร (Traffic Signs) ชั้น ป.6


คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 การคูณ

คลิปกการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ


คลิปการสอน คณิตศาสตร์ ป.6 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ


คลิปการสอน ภาษาไทย ป.6 สุภาษิตคำพังเพยคลิปการสอน วิทยาศาสตร์ ป.6


สคริปการสอนและแผน - ครูนิด.pdf

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3

แผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ป.1.docx

แผนการสอนวิชาศิลปะ ป.1 -ทัศนศิลป์

สริปการสอน คำนาม ภาษาไทย ป.4.doc

แผนการสอนภาษาไทย ป.4

แผนฯ การหาผลคูณของจำนวหนึ่งหลักกับ 100. 900 ป-3 คณิตศาสตร์pdf.pdf

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 การหาผลคูณ

สริปการสอนและแผน อรพรรณ พรมวงษา.doc

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 แบบรูปและความสัมพันธ์

แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำ.docx

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1

(ใหม่)สริปการสอน คำนาม ภาษาไทย ป.4.doc

แผนการสอนภาษาไทย ป.4

แผนการสอน-คณิต-ป.2-ครูหนิง.pdf

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2

แบบทดสอบวัดความรู้

เมื่อทำแบบทดสอบแล้วจะได้รับเกียรติบัตร

https://forms.gle/oBbuM8ZT16cQKdtE9

นางรุจาภา ประถมวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนรู้

นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาการพิเศษ

นางสาวธัญชมน บุญประกอบ

ศึกษานิเทศก์ชำนาการพิเศษ