ขั้นตอนการใช้ห้องเรียนออนไลน์

Step 1

เข้าสู่หน้าแรก

ของเว็บไซต์

Step 2

ศึกษาบทนำ

ลงทะเบียน

ทดสอบก่อนเรียน

Step 3

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เข้าสู่บทเรียน

อ่านเนื้อหา

ศึกษาสื่อมัลติมีเดีย

Step 4

ลงทะเบียน

ทดสอบหลังเรียน

เกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่าน