นางวิมลสิริ ประเทือง

ศีกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และกระบวนการจัดการเรียนรู้

นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน

ศีกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ดร.อุเทน วีระคำ

ศีกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ