รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเริ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2564
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
ผู้บริหารศูนย์
นายวิทยา เกษาอาจ
ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน ที่นี่
++รายงานการติดตามสอบถามข้อมูลจากนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูข้อมูลการรายงาน (แบบรายงาน หนังสือแจ้ง)
++1.รายงานผลตามแบบติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (moe.go.th)
2.ส่งไฟล์ให้ สพป.พช.1
ที่นี่ ตรวจสอบการส่งไฟล์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2564

++เข้าระบบเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย http://202.29.173.26/open2564 (ระบบรายงานผลออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19) เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

***กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนฯ http://covid.moe.go.th/survey/1 (กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ) ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มิ.ย.64

***กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนฯ ของเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่นี่ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มิ.ย.64

***กรอกข้อมูลการสำรวจรูปแบบการเรียนการสอน (ช่วงวันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2564)

***รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามคำสั่ง ศบค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ต้องการเปิดการเรียนการสอนปกติ ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564(รายงานภายในที่ 4 มิ.ย. 64 ก่่อน 14.00 น.) และในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (รายงานภายใน 11 มิ.ย. 64 ก่อน 14.00 น.)

ตรวจสอบการายงาน

***รายงานการยืม การให้ยืมหนังสือใบงาน (เฉพาะ ร.ร.ขนาดเล็ก 41 ร.ร.) ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนมิถุนายน 2564

กรอกข้อมูลการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ที่ต้องการเรียนทางไกลด้วยรูปแบบ On-hand ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ตรวจสอบการกรอกข้อมูล)

กรอกข้อมูลการนิเทศการเตรียมความพร้อม ระยะเตรียมความพร้อมก่อน 1 มิถุนายน 2564


ศูนย์เฉพาะกิจความปลอดภัย.pdf