"โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคที่ความเจริญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน มีผลให้รูปแบบการ ใช้ชีวิต การเข้าถึงข้อมูล และความต้องการของผู้คนเปลี่ยนไป ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ความสัมพันธ์ของผู้คนเข้าใกล้กันง่ายแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส"

บันทึกการประชุมขยายผลออนไลน์ "อุ่นใจไซเบอร์"

4 มีนาคม 2565 ห้องประชุมประกายทอง

sus-zscb-tme (2022-03-03 22_32 GMT-8).mp4

ภาพกิจกรรมการประชุมขยายผลออนไลน์ "อุ่นใจไซเบอร์"

4 มีนาคม 2565 ห้องประชุมประกายทอง

Online Learning Platform
สามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานได้ที่

https://learndiaunjaicyber.ais.co.th

วิทยากร

นางจิรันธนิน คงจีน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์แกนนำ

นายจตุรงค์ ข้ามหก
ครู โรงเรียนอนุบาลชนแดน
ครูแกนนำ

ลุ่ม Line "สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล PBN1"
สามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้