Treball d'una segona llengua

Treball d'una segona llengua

L’escola Trentapasses estableix com a llengua estrangera la llengua anglesa, per la seva transcendència internacional tant cultural com tecnològica, i per la pròpia demanda social. Ara per ara, només es considera l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Optem per l’anglès com la llengua estrangera que ha de fer dels nostres alumnes usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.

Educació Infantil

La llengua estrangera que s’imparteix a l’escola és l’anglesa.

El seu procés d’ensenyament/aprenentatge s’inicia al primer trimestre de P-4 i segueix al llarg de tota l’escolaritat.

El/la mestre/a especialista entra dins les aules d’infantil i dialoga amb els nens que, de manera inconscient, mostren enteniment d’allò que se’ls diu en la nova llengua. L’estranyesa que en un principi demostraven en veure una persona que els parlava amb una llengua que desconeixien s’ha tornat en la imatge cordial d’una persona que els és propera i amigable, que els parla diferent, però que, malgrat això, no suposa cap obstacle per a la mútua comunicació. Hem observat que els infants agafen recursos per fer-se entendre i alhora per interpretar què se’ls diu.

Amb aquesta introducció de l’anglès en etapes tan primerenques no es pretén que el nen parli ja la nova llengua i en formuli frases, sinó que s’habituï a sentir-la, agafant-li confiança, que es desperti el seu interès a conèixer i aprendre la nova llengua, que adquireixi vocabulari passiu, que adopti estratègies per comprendre, entre d’altres, actituds que més tard, quan comenci a estudiar anglès de manera sistemàtica, reeixiran amb una més gran facilitat a l’hora d’aprendre la llengua.

Educació Primària

A l’educació primària apostem per continuar potenciant les competències orals, tant receptives com productives, dels nens i nenes, i posar l’èmfasi en l’aspecte comunicatiu de la llengua.

En el curs 2012-13 es va iniciar a Primària una experiència en CLIL (Curricular Language Integrated Learning). L’àrea de Plàstica s’imparteix així a tota l’etapa Primària en llengua anglesa. L’objectiu és que la llengua anglesa es converteixi en llengua d’ús i no únicament d’ensenyament-aprenentatge. Així, es vol afavorir un millor desenvolupament de les competències orals; especialment la comprensió.

A partir del curs 2015-16 es va ampliar aquesta experiència CLIL a l’àrea de Coneixement del Medi en l’alumnat de Cicle Superior. Una sessió setmanal durant un trimestre a 5è, i durant un altre trimestre a 6è.