Pla de treball

Pla de treball

Els alumnes de Primària treballen les diferents àrees del curriculum, a partir dels plans de treball que són dossiers que es lliuren a l’alumne amb les tasques programades dels diferents àmbits que la configuren durant un període de temps determinat. L'àrea de coneixement del medi però, es porta a terme amb una metodologia basada en els projectes.

Objectiu

  • Ajudar als alumnes a ser més autònoms a l'hora de planificar els desenvolupament d'uns continguts concrets en un temps determinat.
  • Fomentar la iniciativa dels alumnes davant nous aprenentatges.
  • Potenciar l’autocorrecció i autovaloració de les tasques desenvolupades per tal que l’alumne sigui conscient dels seus errors i desenvolupi estratègies per millorar.

Metodologia

Es lliura als alumnes el dossier del pla de treball i es fa una explicació a tot el grup del contingut del mateix.

Es facilita als alumnes un calendari amb la temporalització en la qual s’haurà de dur a terme el pla de treball.

Els alumnes, individualment, hauran de planificar el pla a treballar durant aquells dies amb l'ajuda, suport i guia del/la mestre/a.

El/la mestra supervisarà aquesta feina. Cada dia de Pla de Treball a l'inici de la sessió es fa rotllana per comentar supervisar i guiar als alumnes en la planificació de les tasques.

El Pla de Treball permet, també, poder afegir tasques de reforç o bé d’ampliació segons siguin les necessitats de cada alumne.

Cada alumne fa una autoavaluació prèvia a l'avaluació del/la mestra.

Arribada la data de lliurament, els alumnes hauran d’haver acabat tot el pla. En el cas de no ser així, el/la mestra valorarà la necessitat d'enllestir-ho a casa.

Un cop finalitzat el termini establert per acabar el Pla de Treball, el/la mestra realitza una valoració i fa un retorn per la família i l'alumne.