Ambients

Ambients

 • En els ambients es proposen un total de 3 entorns: Enginy, Art i Cos. On tots els nens i nenes d’Educació Infantil, barrejats i distribuïts en grups, interactuen, aprenen, juguen i descobreixen en els diferents espais.
 • Cada setmana, concretament tres tardes, els nens i nenes participen de forma rotatòria, en un dels 3 ambients.
 • Cada mestra portarà un ambient i cada grup de nens/es anirà passant setmanalment.
 • La persona encarregada de cada ambient, porta a terme la programació de les diferents activitats d’aprenentatge. En funció de les observacions portades a terme, acompanyarà l’aprenentatge i el descobriment dels nens i nenes.
 • No es proposen activitats dirigides, són propostes obertes als infants. Els nens i nenes són els protagonistes dels seus aprenentatges i, per tant, les activitats seran lliures. La mestra actua com a acompanyant i, en cas de veure que algun dels objectius proposats no s’està assolint, fa una proposta d’aprenentatge més concreta.
 • L’avaluació dels ambients es fa a través de l’observació dels infants. A cada ambient es disposa d’una llibreta on la mestra fa les anotacions convenients per portar a terme la posterior valoració. Al final de cada ronda es fa una posada en comú de la interacció i participació de cada infant.

Capacitats que permet desenvolupar el treball per ambients

Les capacitats a desenvolupar a través dels ambients d’aprenentatge són les següents:

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell/ella mateix i dels altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Que pretenem?

 • Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els uns amb els altres, establir normes de comportament i de joc…
 • Desenvolupar el llenguatge oral: lèxic, espontaneïtat en la parla…
 • Aprendre dels companys/es, no només de l’adult.
 • Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions lliurement.
 • Respectar a les persones i els materials.

A través de:

 • Potenciar el llenguatge oral.
 • Afavorir les relacions socials i de convivència entre els infants de diferents edats.
 • Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular…de manera constant i lliure sistemàticament.
 • Proporcionar els mitjans necessaris perquè els infants desenvolupin les estratègies per resoldre les tasques proposades a cada espai de forma autònoma i resolutiva.

Principis metodològics

ALUMNES: L’infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa,…

Considerem important també l’organització de grups on es barregen els alumnes dels diferents nivells de l’etapa per interessos, per afavorir la interacció, la col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats on es donin relacions d’ajuda mútua i, on els infants més madurs serveixin de model per tal d’estructurar el joc i construir l’aprenentatge i el creixement com a persona.

MESTRES: La funció del docent és fer de guia, organitzadors i mediadors que faciliten el procés d’aprenentatge de l’infant.

ESPAI: És un dels aspectes més rellevants. Tant l’espai com els materials són la principal estratègia d’intervenció. Utilitzem tota mena de materials i creem espais i materials atractius i motivants.

ACCIÓ: L’activitat o jo lliure és el principal recurs didàctic i d’aprenentatge. Es prioritzen, per tant, les tasques no dirigides tot i que n’hi ha que si que ho son.

Aquesta metodologia promou que els infants adquireixin ràpidament la nova dinàmica de feina: anar tota la setmana al mateix ambient, a una altra aula diferent a la de referència i amb un adult diferent. El grau de motivació per assistir als ambients és molt alt, la qual cosa s’aprecia amb l’alt grau de participació i col·laboració dels alumnes en el desenvolupament de l’ambient. I el fet de compartir les experiències entre els infants de diferents edats ha promogut que alguns dels infants més petits avancin en els seus descobriments conceptuals i que els més grans se sentin més valorats i agafin un nivell més alt de responsabilitat i autonomia personal. Així mateix, ha contribuït a un augment de l’autoestima d’alguns infants, consecució que per si mateixos, sense l’ajuda de l’adult, hagués costat més aconseguir.

Amb aquest tipus de metodologia hem pogut apreciar com la curiositat i la implicació dels infants augmenta i repercuteix positivament en altres activitats on es posen en pràctica estratègies utilitzades en els ambients. I d’aquí la nostra necessitat de donar continuïtat a l’etapa d’Educació Primària en els propers cursos.