Reunions famílies

Reunions famílies

Cada curs, des de la tutoria s'organitzen dos reunions de famílies al llarg del curs escolar.


La primera reunió amb les famílies es porta a terme durant la segona quinzena del mes de setembre. L'objectiu d'aquesta reunió és tenir una primera presa de contacte del tutor/a del grup, així com de l'equip de mestres que intervenen en aquest, amb les famílies així com informar a les famílies sobre aspectes d'organització bàsica del centre: horari i calendari escolar, aspectes organitzatius bàsics del cicle, criteris d'avaluació, etc.

La segona reunió amb les famílies es porta a terme durant la segons quinzena del mes de febrer. L'objectiu d'aquesta reunió és informar a les famílies de les possibles novetats metodològiques i/o pedagògiques introduïdes al segon trimestre i establir un feed-back amb les famílies sobre el funcionament de la tutoria.