Entrevistes

Entrevistes

Dies d'entrevistes: Els dilluns de 12,30h a 13:30h i un altre dia que el tutor/a us informarà i que variarà en funció de l’horari personal del tutor/a i que està establert dins la Programació Anual de Centre.

Informes

A l'etapa d'Educació Infantil es lliuraran dos informes al llarg del curs, un al febrer i l’altre al juny. A fi de facilitar a les famílies l’entrevista amb la tutora, al febrer es penjarà a la porta de cada aula una graella perquè cada família pugui triar la franja horària que li vagi més bé dins les hores i dies establerts per l’escola, i al juny es penjarà una graella al vestíbul de l’escola.

A l'etapa d'Educació Primària es lliuraran tres informes trimestrals, coincidint amb el final de cadascun dels tres trimestres del curs.

Hi haurà una entrevista amb cada família durant el primer trimestre del curs; i així, quan les famílies rebin el primer informe a finals de desembre, ja hauran pogut parlar prèviament amb el corresponent tutor/a. En aquest primer informe hi constaran qualificacions i observacions de cadascuna de les àrees d’aprenentatge (excepte del grup de 1r, que només tindrà observacions).

En el segon informe, abans de setmana santa, hi constaran només les qualificacions de cada àrea.

En el tercer i últim informe hi tornaran a aparèixer qualificacions i observacions. Aquest informe, juntament amb el butlletí de notes del curs es lliurarà personalment a cada família pel juny, uns dies després d’haver acabat el curs. Es penjarà una graella al vestíbul de l’escola, perquè cada família pugui triar el dia i hora que vagi més bé per recollir els documents i entrevistar-se amb el tutor/a. En el cas que no es pugui realitzar l’entrevista, s’enviaran els documents per correu ordinari.

A més de les dues entrevistes esmentades (al primer trimestre i a final de curs), les famílies poden demanar ser ateses pel tutor/a en qualsevol moment del curs, sempre dins l’horari de visites.