Com participar?

La participació a l'escola

La comunitat escolar està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis del centre, i la representació municipal .

L’equip directiu del centre impulsa estratègies per dinamitzar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar, adaptades a les seves característiques i particularitats. Les actuacions previstes formen part de la programació general anual del centre.

L’Escola Trentapasses considera la família com a primer referent educatiu i responsable del creixement i de l'educació dels fills, per això creu fonamental intensificar la relació entre l'escola i la família que permeti dur a terme un treball conjunt i que permeti una acció coherent i coordinada.

Consell Escolar

Comissió DAF

AMPA

Estructura de l'escola

Reunions famílies

Entrevistes