Consell Escolar

Què és el Consell Escolar de Centre ?

És l’òrgan màxim de decisió i participació del centre, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa.

Funcions del Consell Escolar de Centre

 • Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l'organització docent.
 • Elaborar informes, a petició de l'administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat.
 • Participar en el procés d'admissió d'alumnes i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s'atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director/a corresponguin a conductes de l'alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s'escau, les mesures oportunes.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l'obtenció de recursos complementaris d'acord amb el que estableix l'article 122.3.
 • Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, la evolució del rendiment escolar i els resultats de l'avaluació del centre que faci l'administració educativa.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • Qualsevol altra que li sigui atorgada per l'administració educativa.
 • L'establiment del nombre total de representants de cada sector en el consell escolar, tot respectant els criteris generals.
 • Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d'activitats extraescolars i complementàries, en virtut d'allò que disposin les Administracions educatives.

Composició del Consell Escolar

El Consell Escolar dels centres docents públics està format per:

-El director/a (que n'és el president/a)

-El/La cap d'estudis

-El/La secretari/ària ( amb veu i sense vot)

-Un/Una representant de l'ajuntament

-Un/Una representant del PAS (personal d'administració i serveis)

-Un/Una representant de l'AMPA

-Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre

-Un nombre determinat de pares o mares d'alumnes.

El nombre de representants de l'alumnat i dels pares i mares d'alumnes, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de membres del consell escolar, incloent-hi al/a la representant de l'AMPA.


Consell Escolar 2017-2018

Directora: Aurora Reyes

Cap d'Estudis: Arantxa Millan

Secretària: Dani Pons


Sector Mestres

Lola Gonzalez Marisa San Germán Lourdes Cabanillas

Maite Capdet Mercè Pavia

Sector Pares

Bárbara Donaire Ruth Cantón

José Luis Corrales Silvia Porlán

Representant AMPA

Bea De Miguel

PAS

Cristina Ricart

Ajuntament