RELLEU

El tipus de relleu de Catalunya és molt variat. Es pot diferenciar en:

Zones de muntanya: són les zones de muntanya com per exemple els Pirineus.

Terres planes: són les zones més planes de tot Catalunya per exemple la Depressió Central.

Terres de costa: són les zones que estan al costat del mar com per exemple el Litoral.