POLÍTICA

Catalunya és una de les 17 comunitats autònomes i com a tal té un estatut d’autonomia, un Parlament i un president.

La Generalitat és la institució que governa Catalunya d’acord amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia i la Constitució espanyola. Esta integrada per:

• El Parlament: elegeix el president de la Generalitat, controla l’acció del govern i aprova els pressupostos. El formen 135 diputats elegits pels ciutadans.

• El President : representa la Generalitat, nomena els consellers. El president és elegit pels diputats.

• El Govern està format pel president i els consellers, que dirigeixen la política de Catalunya i no cal que siguin diputats.

Les comunitats autònomes estan dividides en províncies. A Catalunya hi ha 4 províncies: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Cadascuna aplega diferents comarques; cada comarca té diferents municipis, governats per un alcalde i els regidors dels ajuntaments.