Categories professionals

Vetllador/a

Vetllador/a, Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials

Personal contractat per una empresa/entitat externa mitjançant procediment obert convocat periòdicament.

Empreses contractants curs 2021/2022:

 • BASIC SERVEIS EDUCATIUS, S.L.U (SERUNION): GIRONA, TARRAGONA i LLEIDA:

 • FUNDACIÓ PERE TARRÉS: VALLES OCCIDENTAL, CATALUNYA CENTRAL I TERRES DE L’EBRE

 • FUDESPLAI: BARCELONA I CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Funcions:

-Donar suport a l'autonomia dels infants amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats en els centresDonar suport a l’equip de mestres de l’aula.

-Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre.

-Vetllar per l’adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l’escola.

-Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d’entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció.

-Ajudar a l’alumne en els seus desplaçaments a l’aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l’alumne en totes les activitats.

-Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC…).

-Tenir cura de les pròtesis que porta l’alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.

-Donar suport en els desplaçaments a l’exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general…).

-Donar suport a l’alumne al pati durant les hores d’esbarjo.

-Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats.

-Aplicar programes de control d’esfínters per fer el seguiment del control d’aquest hàbit, si fos el cas.

-Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional.

-La direcció del centre vetllarà perquè el suport d’aquest personal afavoreixi el desenvolupament de l’autonomia personal i millora de la qualitat de vida d’aquest alumnat.

-La jornada laboral ordinària és de 37,5 hores setmanals, en règim de jornada partida, amb una interrupció d'una hora per dinar. L'horari s'adaptarà a les necessitats d'atenció a l'alumnat i a l'horari de funcionament del centre.

Formació específica

Actualment les empreses que contracten fan la selecció dels vetlladors/es. Tenir el títol oficial de monitor/a de lleure + aquest curs d'especialització de monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials ajuda a obtenir el lloc de treball

Vetllador/a, Auxiliar d'educació especial (D1) – AEE

Personal contractat pel Departament d'Educació: Més informació

Funcions

- Ajudar l'alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments per l'aula i pel centre en general i fora del centre, si és necessari, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, ...)

- Ajudar l'alumnat en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació, ...) per garantir que puguin participar en totes les activitats.

- Realitzar els tractaments específics de l'alumnat en el centre docent.

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a d'educació especial en centres públics

 • Tècnic/a especialista en educació infantil

 • Integrador/a social

Formació específica

 • Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria o equivalent: 20 punts

 • Tècnic/a en atenció sociosanitària o equivalent: 20 punts

 • Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent: 20 punts

 • Tècnic/a superior en integració social o equivalent: 20 punts

 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts

 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Educador/a de llar d'infants (B) – EDU

Personal contractat pel Departament d'Educació: Més informació

Funcions

Porta a terme la tasca educativa en el primer cicle de l'educació infantil amb les funcions següents:

- Atendre directament els infants, sent el responsable del grup assignat, en el seu desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic, com psíquic i social i de la seva neteja personal, vestit i alimentació. També atendre la vigilància i custodia dels infants en el cas de sortides programades pel centre.

- Formar part de l'equip educatiu participant en l'elaboració, l'execució i l'avaluació dels projectes que s'estableixin en el pla general de funcionament del centre.

- Programar, desenvolupar i avaluar els processos educatius i d'atenció als infants.

- Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l'educació i el desenvolupament dels infants.

- Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l'aula.

Experiència professional / Tasques similars

 • Tècnic/a especialista en educació infantil

 • Educador/a d'educació especial en centres públics

Formació específica

 • Mestre/a d'educació infantil o equivalent (1): 30 punts

 • Mestre/a (altres especialitats) o equivalent: 20 punts

 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent (2): 10 punts

 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent (2): 10 punts

 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent (2): 10 punts

(1) si no s'ha emprat com a requisit de participació

(2) si no s'ha emprat per obtenir la qualificació adequada per impartir el primer cicle de l'educació infantil

 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Tècnic/a especialista en educació infantil (C1) – TEI

Personal contractat pel Departament d'Educació: Més informació

Funcions

Col·labora amb els mestres-tutors del primer curs del segon cicle de l'educació infantil en el procés educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d'hàbits d'autonomia i en l'atenció a la les necessitats bàsiques dels infants, amb les funcions següents:

- Participar en la preparació i desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge: organització de l'aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió.

- Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge d'hàbits d'autonomia de l'alumnat.

- Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor.

- Col·laborar en les activitats específiques d'atenció a les necessitats bàsiques dels infants.

- Participar en processos d'observació dels infants.

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a de llar d'infants

 • Educador/a d'educació especial en centres públics

Formació específica

 • Mestre/a d'educació infantil o equivalent: 20 punts

 • Mestre/a (altres especialitats) o equivalent: 10 punts

 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent: 10 punts

 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent: 10 punts

 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent: 10 punts

 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punt

⑤ Educador/a d'educació especial en centres públics (C1) – EEE

Personal contractat pel Departament d'Educació: Més informació

Funcions

- Donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre docent, així com aplicar els programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de tasques especifiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d'hàbits, d'higiene, habilitats socials, mobilitat desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món del treball, escolaritat compartida centres ordinaris/centres d'educació especial.

- Participar en el projecte educatiu del centre.

- Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor forma possible la seva tasca de col·laboració amb els/les mestres tutors/ores i especialistes.

- Proporcionar als mestres-tutors i especialistes, elements d'informació sobre l'actuació de l'alumnat, per tal d'adaptar i millorar el seu procés d'aprenentatge.

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a de llar d'infants

 • Tècnic/a especialista en educació infantil

 • Integrador/a social

 • Auxiliar d'educació especial

Formació específica

 • Grau en educació social o equivalent: 30 punts

 • Grau de mestre en educació especial o equivalent: 30 punts

 • Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent: 20 punts

 • Grau de mestre/a (altres especialitats) o equivalent: 20 punts

 • Grau en teràpia ocupacional o equivalent: 20 punts

 • Grau en treball social o equivalent: 20 punts

 • Postgrau en educació especial: 20 punts

 • Tècnic/a mitjà d'atenció sociosanitària o equivalent: 10 punts

 • Grau en pedagogia o equivalent: 10 punts

 • Grau en psicologia o equivalent: 10 punts

 • Llicenciat/da en psicopedagogia o equivalent: 10 punts

 • Certificat de nivell superior de català (C2) o equivalent: 5 punts

⑥ Integrador/a social (C1) - INS

Personal contractat pel Departament d'Educació: Més informació

Funcions

Col·labora en el desenvolupament d'habilitats socials i d'autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, i intervé directament amb els joves o infants, les seves famílies i els agents socials de l'entorn, amb les funcions següents:

- Desenvolupar habilitats d'autonomia personal i social amb alumnes en situació de risc.

- Participar en la planificació i desenvolupament d'activitats d'integració social.

- Afavorir relacions positives de l'alumne/a amb l'entorn.

- Col·laborar en la resolució de conflictes.

- Intervenir en casos d'absentisme escolar.-

- Acompanyar els/les alumnes en activitats lectives i extraescolars.

- Donar suport a les famílies en el procés d'integració social dels/de les joves i infants.

- Col·laborar en l'organització d'activitats de dinamització de l'ús del temps lliure i de sensibilització social.

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a de llar d'infants

 • Educador/a d'educació especial en centres públics

 • Tècnic/a especialista en educació infantil

 • Auxiliar d'educació especial

Formació específica

 • Diplomat/ada en educació social o equivalent (1): 30 punts

 • Diplomat/ada en teràpia ocupacional o equivalent: 20 punts

 • Diplomat/tada en treball social o equivalent: 20 punts

 • Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent: 10 punts

 • Mestre/a o equivalent: 10 punts

 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent: 10 punts

 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent: 10 punts

 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent: 10 punts

(1) si no s'ha emprat com a requisit de participació

 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts