Curs de monitor/a de menjador escolar (Presencial)

Curs de monitor/a de menjador escolar (Presencial)

Curs de monitor/a de menjadors escolars i de lleure

Dades del curs

Curs: Curs de monitor/a de menjadors escolars i menjadors d'activitats d'educació en el lleure

 • Modalitat: Intensiu

 • Hores: 16 hores lectives + 16 hores de pràctiques (Les 16 hores de pràctiques es poden convalidar amb hores treballades a un menjador escolar o amb un treball monogràfic addicional)

Autors dels curs

Rubèn Fornós i Casares

Jordi Iglesias i Mateo

Descripció del curs

Es tracta del curs de monitor/a de menjadors escolars, pensat per aquelles persones que volem millorar el seu currículum així com els seus coneixements per tal d'adquirir les competències necessàries en el temps de mig dia que inclou el menjador escolar. Els curs està estructurat en mòduls formatius i després de cada un d'aquests mòduls formatius hi ha una avaluació a través d'uns exercicis, dinàmiques o d'un formulari. Pots anar fent el curs al teu aire i sense presses, dins les dates d'inici i finalització del curs.

El DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 2208, de 20/05/1996) regula que el Departament d’Ensenyament establirà el grau d’experiència, la formació necessària i la proporció mínima en relació al nombre d’alumnes que haurà de tenir el menjador, però fins al dia d’avui no ha sortit cap disposició que ho estableixi. Per això en aquests moments no existeix una titulació homologada de monitor de menjadors escolars, degut a que no hi ha una normativa que ho reguli.

Tot i això es preveu que al personal d’atenció directa a l’alumnat en els menjadors escolars li serà exigit estar en possessió del diploma de monitor d’activitats del lleure infantil i juvenil i a més acreditant un mínim de 30 hores de formació en les matèries següents:

1. Promoció de la salut: alimentació i nutrició. Higiene alimentària

2. Aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del menjador escolar

3. Aspectes psicopedagògics i d’organització d’activitats del lleure específiques pel temps de menjador

Al no existir una titulació homologada, L’Escola l’Empordà ha establert aquests itineraris formatius:

 • Curs de monitor/a de menjadors escolars i menjadors d'activitats d'educació en el lleure

 • Curs de coordinador/a de menjadors escolars i menjadors d'activitats d'educació en el lleure

Destinataris

El principals destinataris d’aquest curs són:

 • Monitors i monitores d'activitats de lleure

 • Monitors i monitores de menjadors escolars

 • Persones interessades en treballar a aquest sector

Condicions d'accés

Les condicions d'accés a aquest curs són:

 • Tenir 18 anys complerts el primer dia de curs

Objectius del curs

 • Aquest curs pretén donar als alumnes les bases del que és un menjador escolar, quina és la seva funció dins de l’educació i quins són els recursos més utilitzats en aquest àmbit. Aquest curs es complementa amb el curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Metodologia

 • El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius i pràctics per als alumnes.

Continguts del curs

Introducció

TEMA 1: L’espai de menjador, un espai educatiu específic

1.1 El temps a l’espai de menjador

1.2 El model integral del lleure educatiu

TEMA 2: Temes de salut al menjador escolar

2.1 Cal coneixements de primers auxilis?

2.2 Actuacions al davant d’al·lèrgies, intoleràncies

Alimentàries i trastorns fisiològics

2.3 Ennuegament

2.4 Protocols d’actuació sanitaris

TEMA 3: Els risc i la seva prevenció

3.1 El risc

3.2 Responsabilitat civil i penal

3.3 Els plans d’emergència

3.4 Els riscos laborals

TEMA 4: Acció pedagògica en el menjador escolar

4.1 El projecte educatiu en el temps de menjador escolar

4.2 Hàbits i actituds a fomentar en el temps de menjador

TEMA 5: Alimentació saludable

5.1 Promoure l’alimentació saludable

5.2 La dietètica

5.3 Tipus de nutrients

5.4 Grups d’aliments

5.5 La despesa energètica de l’organisme

5.6 Educar en la prevenció dels principals trastorns alimentaris

5.7 Treballar l’educació emocional

5.8 Treballar els drets dels infants

TEMA 6: Aspectes normatius i de funcionament del menjador

6.1 El títol de monitor i monitora de menjador escolar

6.2 Aspectes normatius que regulen els menjadors escolars

6.3 Altres normatives a tenir en compte

6.4 La responsabilitat del monitor i la monitora de menjadors escolars

TEMA 7: La gestió del menjador escolar

7.1 El pla de funcionament: models de gestió del menjador escolar

7.2 Gestió del servei escolar de menjador

7.3 Relació amb els agents implicats

7.4 Normes de funcionament intern i consens en la normativa interna d’un menjador escolar

TEMA 8: Recursos en els menjadors escolar

8.1 Recursos educatius específics del temps de menjador escolar

8.2 Els tallers en els menjadors escolars

8.3 El joc, l’activitats dels infants per excel·lència

8.4 Dinàmiques de grup

8.5 Les cançons, un recurs de l’expressió

8.6 Jocs de teatre

8.7 El conte, estímul de la fantasia i la imaginació

8.8 La ludoteca

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS (Continguts addicionals depenent de la convocatòria del curs)

5. MANIPULACIÓ D’ALIMENTS (4 hores)

5.1 Les toxicoinfeccions què són i com s’eviten

5.2 Higiene personal

5.3 Neteja i desinfecció

5.4 Manipulació, conservació i cocció segons el tipus d'aliments

5.5 Autocontrols alimentaris

Competències que l'alumne/a ha d'adquirir finalitzat el curs

1. Coneixements de promoció de la salut: alimentació i nutrició. Higiene alimentàri

2. Coneixements dels aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del menjador escolar

3. Coneixements dels aspectes psicopedagògics i d’organització d’activitats del lleure específiques pel temps de menjador

Distribució d’hores del curs

 • Hores del curs: 16 hores lectives + 16 hores de pràctiques (Les 16 hores de pràctiques es poden convalidar amb hores treballades a un menjador escolar o amb un treball monogràfic addicional)

 • Els cursos amb els continguts de manipulació d'aliments tenen una durada addicional de 4 hores

Titulació que s’obté

El diploma i el carnet de monitor/a especialitzat en Menjadors escolars. Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor.

Aquest curs capacita als alumnes a les competències i funcions previstes per la llei (Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador): Que és un menjador escolar, quina és la seva funció dins de l’educació i quins són els recursos més utilitzats en aquest àmbit.

Aquest títol és necessari per treballar en moltes escoles que el seu consell escolar així ho hagi aprovat. També és exigit per moltes empreses de càtering i consells comarcals que gestionen menjadors escolars +info

Validesa Laboral i curricular a nivell estatal en empreses públiques i privades. En algun dels llocs de treball us poden requerir a part de la titulació que s'adquireix en aquest curs, el títol oficial de monitor/a d'activitats de lleure +info

Els cursos amb els continguts de manipulació d'aliments d'opté també el títol de MANIPULADOR D'ALIMENTS

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç