Els Nostres PrincipisA l'Escola Els Pins ens vam fer nostres els 7 Principis de l'aprenentatge i el resultat és:

L’alumne és el centre i ho podem veure des del primer dia que el rebem a l'escola. La seva adaptació comença la primera tarda de joc on tots hi som presents, família i escola. L’assoliment dels aprenentatges arriben acompanyats de les vivències que realitza l’alumne/a en el seu dia a dia a l’escola. El seu desenvolupament personal, social i cultural és la nostra prioritat en tot el que fem, planifiquem i duem a terme. Si ells són els protagonistes de l’aprenentatge i entenen què estan aprenent, gaudeixen del seu compromís davant la feina i fa que aquest aprenentatge es generalitzi, sigui significatiu i realment sigui aprenentatge.

A la rotllana del matí, l’alumne/a troba un moment pausat i alhora pautat per la mestra on tots els alumnes tenen el seu lloc. Allí es planifica el dia i ens organitzem, alhora que s’expressem tots els neguits i alegries. Cada infant comparteix amb els companys/es tot el que ell/ella és i ho fem a partir de diferents activitats com són les fotos dels alumnes amb la seva família, la bosseta dels números amb diferents activitats sobre els objectes preferits del nen/a, el seu coixí per seure a la rotllana, la decoració que han fet pel passadís, la mascota que ens visita a casa, explicar un conte, l’ofici dels pares, allò que m’Agrada. Són activitats que ens fan ser únics i compartir-ho amb els nostres companys/es.

Per a nosaltres, totes les interaccions que realitza l’alumne/a des que entra per la porta i escolta el primer “Bon dia” aporten riquesa als nostres infants. Així anem construint la seva naturalesa moment a moment. Tenim en compte que afavorim la interacció tant amb els adults com amb els iguals. Considerant que l’adult és un model, un referent i que té un vincle clar amb l’alumne/a. Aquest aspecte fa que el seu modelatge vers l’infant sigui constant, significatiu i estimulador. També influencien els diferents elements que envolten l’infant. Pensaríem en l’acollida del matí, els passadissos, penjadors, la distribució de l’aula, els mestres referents, les famílies, els espais propers on realitza diferents activitats i la seva vida diària on també hi són les estones d’esmorzar, dinar i esbarjo.

La interacció entre iguals, internivell i amb els padrins/es, són moments que enriqueixen i estimulen aquests aprenentatges.

Aquest treball es reforça amb la metodologia de l’escola organitzada en la Línea de Treball Cooperatiu. Considerem que l’alumne ha d’anar consolidant el treball cooperatiu en petit grup per sentir-se part d’un gran grup ben organitzat i que funciona, que pot aconseguir els seus objectius gràcies a la col·laboració i els talents de tots els companys/es perquè tots tenim aptituds i les hem de descobrir i saber organitzar per trobar el nostre lloc.

A l’escola tenim establerts des de P3 a 6è aquests espais i dinàmiques per a que l’alumne/a pugui (tant de forma personal, interpersonal i social) desenvolupar les seves habilitats de coneixement propi de les emocions i de gestió amb l’entorn social més proper com seria el grup de companys/es de l’aula. Des de la rotllana del matí, al racó de la Pau, els contes, les mascotes, l’activitat de Teatre que fem de forma reglada a l’horari de P5 a 6è de Primària, les dinàmiques de pati a Primària, les assemblees i els cercles de diàleg, són algunes de les moltes activitats que ens ajuden a desenvolupar-nos íntegrament.

Recollit dins del Pla de Convivència i per fomentar la prevenció dels conflictes al grup classe, apliquem el projecte pioner d’Intel.ligència Artificial Watsom, des de 4t. de primària. És un projecte per a la millora de l’èxit educatiu, amb l’objectiu de detectar i prevenir dificultats de convivència. Descriu els diferents rols que es poden presentar a l’aula en forma de sociograma i ens ajuda a treballar posteriorment en el cercle de diàleg les actituds i comportaments que no ajuden a la convivència a l’aula. Hem constatat que els alumnes es sinceren amb l’ordinador d’una manera espontània i natural, sense pors i aquest aspecte ajuda a gestionar les dificultats que puguin sorgir a l’aula i treballar-ho. Considerem que una bona gestió de les emocions i un bon clima a l’aula són claus per afavorir l’ensenyament-aprenentatge.

L’aprenentatge ha de tenir en compte els coneixements previs de l’alumnat, la seva manera d’apropar-se al coneixement i les seves característiques personals. Per arribar a aquest alumne/a competent hem de tenir present que tot el que vulguem fer ha de respectar les diferències individuals i donar aquest bastiment necessari, ja sigui a nivell de recursos personals i/o socioeconòmics. Per això ens organitzem en comissions. Destaquem la Comissió d’atenció a la diversitat, la Comissió social, el Consell escolar i els Equips pedagògics distribuïts per cicles que es reuneixen per dialogar, reflexionar, assessorar, valorar i facilitar els recursos necessaris tant a l’equip de mestres com directament amb l'alumne/a, depenent de les necessitats de cada cas. Aquesta reflexió fa que siguem una escola inclusiva i equitativa, oberta i acollidora vers tota la comunitat educativa.

La nostra metodologia: aprenentatge basat en projectes, el plurilingüisme com a font de comunicació, la tecnologia com a eina per assolir els diferents coneixements i el treball cooperatiu, ens ajuda a donar cabuda a la diversitat d’alumnat.

Considerem que l’esforç i l’afany de superació es pot aconseguir si l’alumne sap realment on es troba, què necessita per millorar, com ho pot fer per arribar i quan, en quin moment ho ha de fer.

Per poder fer aquest pas trobem essencial l'acompanyament Tutorial que realitza el mestre tutor/a vers l’alumne/a.

El vincle amb l’alumne, el seguiment i el recolzament fa que conjuntament amb la família puguem aconseguir un alumne motivat i amb ganes d’aconseguir els seus reptes. Aquest seria el Pla Tutorial del mestre tutor i també quedaria recollit conjuntament amb la família a la Carta de Compromís que signen les famílies. Afiançar la confiança, la seguretat a partir d'anticipar els aprenentatges fa que l'alumne tingui determini en el que fa i pugui avançar forjant un criteri sobre els aprenentatges i consolidant així el seu esforç per aconseguir els objectius marcats.

Creiem en la coherència. Aprendre i avaluar són dos processos que van de la mà. Si l’alumne té unes expectatives clares sobre quin és l’objectiu de treball i quin és el procés que seguirem per aconseguir-ho tenim la comprensió i la connexió de l’alumne amb la feina. Cal, tot i així, aquest retorn, feedback, de tot el que fa l’alumne/a per anar fent la revisió de les tasques que realitza i aportar les millores que necessita per avançar en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

L’error és una font d’aprenentatge i de millora. Els alumnes necessiten aquest acompanyament i seguiment en els diferents processos d'aprenentatge i poder demanar ajuda al mestre quan ho necessiti. És imprescindible compartir amb l’alumnat el procés avaluador i fer-lo partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge. Cal compartir amb ells els objectius i dels criteris d’avaluació.

Per avaluar fem servir diferents eines o activitats d’avaluació com poden ser l’observació directa, les carpetes d’aprenentatge, els fulls d’estudi, les rúbriques, proves orals, expressions orals en grup, gravacions, projectes finals, proves escrites competencials i com no, alguns deures. Aquestes són tasques que realitza l’alumne amb un objectiu d’aprenentatge, de consolidació i d’autonomia davant la feina. El format utilitzat ha de permetre l’autoavaluació i la coavaluació amb els companys/es.

Creiem en el treball a partir de la “connectivitat horitzontal” tant a nivell d’escola com en el coneixement general del món. Cada curs prioritzem un Eix Transversal que ens uneix com Escola amb una temàtica que correspon a un objectiu que ens interessa i motiva en el treball a tot l’equip de claustre. Alhora seria un potenciador d’un dels pilars de l’escola. Aquest curs el nostre Eix Transversal és: “Som i Sentim”, aniria lligat en relació al pilar de les Emocions i Valors. Els dos cursos anteriors els temes de l’Eix han estat “ Les Dones a la història” i “ Més Ciència, Si us Plau!”

Per l’escola suposa potenciar el treball de la ciència o els valors de forma integral, és a dir, des de les sortides, les festes de l’escola (Carnestoltes), activitats família-escola, activitats internivell (entre grans i petits) activitats a l’aula dins els tallers, activitats a l’acollida al matí, al menjador, extraescolars. Tenim un tema cada curs que dóna sentit a les accions que fem i ens uneix.

El nostre projecte pedagògic es fonamenta i defineix al voltant de 4 pilars transversals que es nodreixen els un dels altres:

Som i sentim, Línia Metodològica, Línia Cultura Digital i Plurilingüisme.

El treball per projectes és globalitzat ja que tenim dins l’àrea de Descoberta de l’Entorn a Educació Infantil i de Ciències Socials i Ciències Naturals a Primària un treball globalitzat. S’inclouen els conceptes de matemàtiques i de llengua catalana/llengua castellana o llengua Anglesa i valors per a les seqüenciacions consensuades.

A nivell de Llengua Anglesa la podem trobar de forma transversal de P3 a 6è de mica en mica però amb una presència clara va creixent el seu ímput dins la dinàmica escolar. Des de les rutines, tallers, contes (Metodologia Artigal) a les àrees com Educació Física, Plàstica i Ciència repartides en els diferents cursos, per poder adquirir el vocabulari enriquidor de les diferents àrees en que es treballa de forma oral i escrita en Llengua Anglesa.

L’escola s’ està internacionalitzant, i ho ha fet participant en l’intercanvi d’experiències amb altres països que es realitzen als Erasmus de mestres i experiències d’alumnes a nivell de converses i treballs escrits. Conèixer nens i nenes d’altres països, amb altres costums i vivències, fa que l’ús de la llengua estrangera prengui significat, utilitat i gran bellesa, aconseguint motivar a l’alumne en el seu aprenentatge.

Considerem que el treball transversal ens uneix com escola i dona coherència i sentit a tot el que fem, ja que connecta els continguts i dóna coherència a l’aprenentatge.