งานงบประมาณและแผน

ฝ่ายบริหารและวางแผน

โทร. 0-2549-3385, 0-2549-3404

ความรับผิดชอบของงานงบประมาณ

 1. จัดทำประมาณการรายรับ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

 2. จัดหมวดหมู่งบประมาณ และประมาณการใช้งบประมาณของทุกหน่วยงานในคณะฯ

 3. จัดทำรูปแบบคำเสนอของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ของทุกหน่วยงานในคณะฯ

 4. ติดตาม เร่งรัด ประมวลผล และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 5. จัดทำและประสานงานโครงการ ของฝ่ายบริหารและวางแผน และของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 6. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ความรับผิดชอบของงานแผน

 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะฯ

 2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะฯ

 3. จัดทำแผนการดำเนินงานงบลงทุน และแผนการจัดโครงการ

 4. ติดตาม เร่งรัด ตรวจเล่มรายงานผลโครงการ และรายงานผลโครงการ ในระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management, PM)

 5. ติดตามการบันทึกและรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบ eMENSCR

 6. จัดทำข้อมูลด้านงบประมาณและแผนงาน สำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

 7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์ฯ

บุคลากร

 • หัวหน้างานงบประมาณและแผน : ดร.ปอลิน กองสุวรรณ

 • เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ : นางกรุณา แสดใหม่

 • เจ้าหน้าที่งานแผน : นางสาวลัดดาวรรณ สิมลา