กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

นายประสิทธิ์ ชาวแหล่ง

รองผอ.สพป.น่านเขต 2

(รักษาการแทนผอ.สพป.น่านเขต 2)

นายจรัส ขนิษฐ์น้อย

รองผอ.สพป.น่านเขต 2

นายมานพ ตรัยตรากุล

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

STEM

กตปน.

ประกันคุณภาพ

รถโมบาย

โรงเรียนขนาดเล็ก

มาตรฐานเขตพื้นที่

นโยบายการศึกษาและแผนปฏฺิบัติการเขต

นิเทศกลุ่มโรงเรียน

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


ข่าวสารนิเทศการศึกษา


วันที่ 28 ม.ค.62 ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายมานพ ตรัยตรากุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 และดำเนินการประชุมโดยนางสุภาพ รัตนประภาศึกษานิเทศก์ภาษาไทยและทีมงานศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบประจำโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องประชุมชมพูภูคา https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw1zMENADEIA8GOTg4mGPpvLLoQnqPF0FLpLHcgPD62s61nl0SW1nR1z~_eN22PstRAiOD1~_W83~%3B3Xub~_0B3G~%3BM66wArgCCF.bps.a.328784347733984&type=1


วิดิโอเพื่อการศึกษา สพป.น่านเขต2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

Tel 0-54791510

webmaster: ศน.สุพรรณิการ์ สุทธหลวง email:kosut158@gmail.com