Kursplanering


En modell som beskriver hur vi kan utnyttja digitala verktyg i skolan och våra nätkurser på ett ändamålsenligt sätt.


Här kan du lyssna på mera om SAMR


BIG FIVE:

Analysförmåga

Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga

Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga

Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information

Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga

Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.Blooms taxonomi & Krathwohl-Anderson

Vad vill du uppnå?

Modifierat av Lakkala 2008

Vad vill du nå? Modifierat av Lakkala 2008

Kursens upplägg

Att tänka på:

  1. Presentera dig själv, be studerande prestera sig själv (ice-breaking activity)
  2. Var närvarande
  3. Håll kontakt regelbundet
  4. Var tydlig med vad som krävs och när det krävs
  5. Skapa mera bilder än text
  6. Tänk förrän du skriver
  7. Be om feedback
  8. Ha allt material lätt tillgängligt från alla plattformer
  9. Ha ett avslutande moment i kursen
  10. Variera uppgifter (individuella, små grupper, hela gruppen), synkroniserade och osynkroniserade uppgifter