ศูนย์อยู่ดี

Urban Design and Environmental studies center

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์อยู่ดี (UDE: Urban design and Environmental studies center) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาความซับซ้อนของเมืองและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการวิจัย, สร้างสรรค์ และบ่มเพาะภูมิปัญญาเพื่อนำไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน โดยมีรากฐานจากคุณค่าทางวัฒนธรรม, นวัตกรรมและแรงบันดาลใจ โดยวัฒนธรรมเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญที่แสดงออกผ่านภูมิสัณฐานเมือง (Urban Morphology) เป็นหลักฐานสำคัญของทุก ๆ เมือง, นวัตกรรมเมือเป็นสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยเมื่อเกิดความต้องการในการแก้ไขปัญหา ท้ายสุดคือการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเมืองเมื่อการแก้ไขปัญหานั้นขยายขอบเขตไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เมือง

บทความ

“เรา(ผู้ใหญ่)นั้นอายุเยอะแล้ว หากภัยพิบัติเกิดขึ้น เด็กๆ เหล่านี้ต่างหากที่ต้องรอด เพราะจะเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศยามวิกฤต"

เมื่อโรงเรียนเป็นมากกว่าสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

จากคำนิยามและการวางเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของคณะทำงานบรันท์แลนด์ ความจริงที่น่าตกใจจากสารคดี An inconvenient truth จนมาถึงเสียงจากอนาคตของน้องเกรตา สะท้อนความจริงที่ว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อลดผลกระทบจากโลกร้อนเลยแม้แต่นิดเดียว

“ถ้าเราเหนื่อยล้า จงเดินเข้าป่า...” นี่คงไม่ใช่เป็นเพียงท่อนหนึ่งในบทเพลงยอดนิยมหรือเป็นแค่ความเชื่อเท่านั้น

พื้นที่สีเขียวมีผลกับมนุษย์อย่างไร ทำไมเราถึงรู้สึกอยากสัมผัสกับพื้นที่สีเขียวเมื่อเกิดความเครียดหรือเหนื่อยล้า

ข่าว และความเคลื่อนไหว

ธรรมาภิบาล, การมีส่วนร่วม และนโยบายท้องถิ่นจากชุมชนในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่