EEC คืออะไร


ตอนที่ 3 การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก
ตอนที่ 4 การเขียน Code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่
ตอนที่ 5 การใช้งานบอร์ดแบบ IoT
การต่อยอดบอร์ด KidBright