EEC คืออะไร


แนะนำ KidBright

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชุดภาระงาน
ช่องที่ 2 ลอก สิ่งควรรู้ ใส่สมุด 1 หน้า ไม่ต้องเว้นบันทัด ขอลายมือสวยงาม =>
เอกสารดาวน์โหลด

ช่องที่ 3 ลอกเอกสาร 2.1-2.3 ใส่สมุด อย่างละ 1 หน้า => เอกสาร2.1 เอกสาร2.2 เอกสาร2.3
ช่องที่ 7 ใบประกาศหุบเขา โดยมีทั้งหมด 4 ด่าน เล่นให้ครบ แล้วส่งใบประกาศ 4 ใบ
=> ลิงค์เกมหุบเขา

ช่องที่ 8 ใบประกาศไมร์คารฟผจญภัย เล่นครบ 14 ด่าน นำใบประกาศส่ง วิธีเข้าเล่น =>ิงค์เกมไมร์คราฟ
ช่องที่ 9 ใบประกาศถอดรหัส ส่งใบประกาศ 1 ใบ
=> ลิงค์เกมถอดรหัส

ช่องที่ 10 อัดวีดีโอตามตัวอย่างโปรแกรมสแครช วีดีโอตัวอย่าง => ลิงค์เว็บไซต์
----------------------------------------------------------------------------------------------
ชุดแบบทดสอบ
ช่องที่ 5 ทดสอบบทที่ 6 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย =>
ลิงค์แบบทดสอบ => ลิงค์ตรวจคะแนน เต็ม 10 คะแนน
ช่องที่ 6 ทดสอบบทที่ 1 เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม
=> ลิงค์แบบทดสอบ 10 คะแนน
ช่องกลางภาค ทดสอบบทที่ 2 เรื่อง การแก้ปัญหา
=> ลิงค์แบบทดสอบ => ลิงค์ตรวจูคะแนน 20 คะแนน
ช่องปลายภาค ทดสอบบทที่ 4 เรื่องการใช้โปรแกรม Scratch
=> ลิงค์แบบทดสอบ 30 คะแนน