ผลการเรียน

ผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ม.6/1

ม.6/2

ม.6/3

ม.6/4

ม.6/5

ม.6/6