ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Η κατάσταση ταμειακών ροών περιλαμβάνει ουσιαστικά τις εισροές και εκροές χρημάτων από:


- Κανονική λειτουργία (π.χ. εισροές από πώληση αγαθών, εκροές για αγορά πρώτων υλών ή πληρωμή μισθών)

- Επενδυτικές δραστηριότητες (π.χ. εισροές από πώληση πάγιου ενεργητικού, εκροές για αγορά πάγιου ενεργητικού)

- Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (π.χ. εισροές από διάθεση μεριδίων, εκροές λόγω καταβολής επιστροφών)

Οι πληροφορίες ως προς τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης είναι χρήσιμες, καθώς επιτρέπουν να εκτιμηθεί η δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, αλλά και τις ανάγκες της επιχείρησης να χρησιμοποιεί αυτές τις ταμειακές ροές.