ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Το Πλεόνασμα Διαχείρισης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης βάσει Συνεταιριστικών Αρχών

Σκοπός της Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η δημιουργία ωφελειών για τα μέλη της και όχι το χρηματικό κέρδος. Τα οφέλη μπορεί να έχουν ποσοτική ή ποιοτική μορφή.

Όταν η Συνεταιριστική Επιχείρηση συναλλάσσεται με ένα μέλος της παρέχοντάς του κάποιο προϊόν, του το κοστολογεί σε τιμή μεγαλύτερη (π.χ. 15 ευρώ) από την τιμή αγοράς του (π.χ. 10 ευρώ) καθώς θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα καλύψει τα κόστη διαχείρισης και λειτουργίας και τυχόν επενδύσεις (τα οποία στο τέλος της διαχειριστικής χρονιάς προκύπτει ότι είναι π.χ. 3 ευρώ).

Εφόσον όμως η Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν αποσκοπεί στο κέρδος, η προκύπτουσα διαφορά (τιμή πώλησης – τιμή αγοράς – υπόλοιπο κόστος δηλ. 15ευρώ – 10 ευρώ – 3 ευρώ = 2 ευρώ) αποτελεί στην ουσία ποσό που παρακράτησε η Συνεταιριστική Επιχείρηση από το μέλος ή με άλλα λόγια είναι μια προσωρινή εισφορά του μέλους (ΔΕΝ είναι κέρδος όπως θα συνέβαινε σε μια κεφαλαιοκρατική επιχείρηση / στο Συνεταιρισμό το μέλος είναι ταυτόχρονα επιχειρηματίας και πελάτης, δεν νοείται η ύπαρξη κέρδους από τη συναλλαγή ενός προσώπου με τον εαυτό του).

Το παρακρατηθέν αυτό ποσό φυσικά και δεν είναι ίδιο για όλα τα μέλη, καθώς αυτά έχουν χρησιμοποιήσει σε διαφορετικό όγκο τις υπηρεσίες της Συνεταιριστικής Επιχείρησης (πράγματι εάν ένα μέλος έχει πάρει 1 τμχ από το συγκεκριμένο προϊόν, τότε θα του έχουν παρακρατηθεί 2 ευρώ, ενώ άλλο μέλος που έχει πάρει 10 τμχ, θα του έχουν παρακρατηθεί 20 ευρώ).

Το αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των παρακρατηθέντων ποσών από όλα τα μέλη της Συνεταιριστικής Επιχείρησης κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους ονομάζεται πλεόνασμα διαχείρισης (άστοχα η Ελληνική Νομοθεσία, με εξαίρεση τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δεν το ονομάζει πλεόνασμα αλλά κέρδος). Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις που ο συνεταιρισμός συναλλάσσεται με τρίτους (μη μέλη), δημιουργείται και για τον συνεταιρισμό η έννοια του κέρδους από τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Το πλεόνασμα διαχείρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής (...συνέχεια...)