ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Δες παράδειγμα Λογαριασμού Αποτελέσματος Χρήσεως εδώ

Το μέλος της Συνεταιριστικής Επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», προκειμένου να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της. Σε αυτή την ενέργεια μπορεί να βοηθηθεί από τις παρακάτω σχέσεις:

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

Μικτό Αποτέλεσμα / Αξία πωληθέντων

Συνολικό (ή Ακαθάριστο) Περιθώριο Κέρδους (Gross Profit Margin)

Συνολικό Αποτέλεσμα / Αξία πωληθέντων

Μερικό Περιθώριο Κέρδους

Μερικό Αποτέλεσμα / Αξία πωληθέντων

Ολικό Περιθώριο Κέρδους

Ολικό Αποτέλεσμα / Αξία πωληθέντων

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (Net Profit Margin)

Καθαρό Αποτέλεσμα (προ φόρων) / Αξία πωληθέντων

Ουσιαστικά συσχετισμοί μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ όλων των στοιχείων του λογαριασμού και της αξίας πωληθέντων, προκειμένου να διαπιστωθεί πως καθένα από τα τμήματα του λογαριασμού επηρεάζει το ποσοστό κέρδους. Πολύ χρήσιμο είναι οι δείκτες να συγκρίνονται ανά χρονικές περιόδους.

Π.χ. υψηλό ποσοστό του δείκτη:


Λειτουργικά έξοδα / Αξία πωληθέντων

…δείχνει ότι απαιτούνται υψηλά λειτουργικά έξοδα, προκειμένου να επιτευχθεί το συγκεκριμένο ύψος πωλήσεων.

Π.χ. υψηλό ποσοστό του δείκτη:


Διοικητικά έξοδα / Αξία πωληθέντων

…δείχνει ότι απαιτούνται υψηλά διοικητικά έξοδα, προκειμένου να επιτευχθεί το συγκεκριμένο ύψος πωλήσεων.

Δείκτης Εξυπηρέτησης Χρέους (ΤΙΕ)

Μερικά Αποτέλεσμα / Χρεωστικοί Τόκοι

Δείχνει την ευκολία με την οποία πληρώνονται οι χρεωστικοί τόκοι από την κερδοφορία της επιχείρησης βάσει της οργανικής της λειτουργίας.

Οι αριθμοδείκτες αυτοί δείχνουν την πολιτική πωλήσεων της Συνεταιριστικής Επιχείρησης και τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει πιθανές αυξήσεις, στο εγγύς μέλλον, του κόστους των προϊόντων που διαθέτει στα μέλη της, όπως επίσης τη δυνατότητά της να καλύπτει τα άμεσα λειτουργικά της έξοδα.

Επίσης οι αριθμοδείκτες αυτοί μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τα σημεία στα οποία είναι, ενδεχομένως, αναγκαίες παρεμβάσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Συνεταιριστικής Επιχείρησης.