ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο.
 • Το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχει σχέση συγγένειας μέχρι δεύτερου βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα έμμισθος υπάλληλος του Συνεταιρισμού.

ΕΚΛΟΓΗ

 • Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών της Συνεταιριστικής Επιχείρησης.
 • Αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη (συνήθως εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη).
 • Η διάρκεια της θητείας των µελών του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών ούτε μικρότερη των δύο (2) ετών.
 • Αν τα µέλη του συνεταιρισμού είναι λιγότερα από είκοσι πέντε, δεν απαιτείται η εκλογή Εποπτικού, Συμβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, οπότε ο ελάχιστος αριθμός των µελών μπορεί να είναι και δύο. Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθμού των µελών κάτω των 25 δε θίγει τη σύνθεση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 • Αμέσως μετά την εκλογή του το Εποπτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και στην πρώτη του συνεδρίαση, που πρέπει να γίνει την επομένη της εκλογής του, εκλέγεται από τα μέλη του ο Προϊστάμενος του Εποπτικού Συμβουλίου και ο Αναπληρωτής του. Το Εποπτικό Συμβούλιο ενεργεί σαν σώμα και όχι ο κάθε σύμβουλος χωριστά και ατομικά. Κάθε οικονομικός έλεγχος γίνεται έπειτα από απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.
 • Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος έπειτα από πρόσκληση του προϊσταμένου. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία. Για κάθε συνεδρίαση ο Προϊστάμενος προσκαλεί τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εγγράφως, όπου αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
 • Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.
 • Το εποπτικό συμβούλιο, αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
 • Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

(Βάση του Νόμου 1667/1986 περί Αστικών Συνεταιρισμών )