ΔΟΜΗ

Βασική Οργανωτική Δομή της Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της Συνεταιριστικής Επιχείρησης και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα ζητήματά της. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη της Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Η Γ.Σ. συνέρχεται σε τακτική βάση αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις. Η Γ.Σ. εκλέγει τα αιρετά όργανα (Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο), ενημερώνεται από αυτά για την πορεία της επιχείρησης, συζητά και απορρίπτει ή εγκρίνει τυχόν εισηγήσεις τους.

Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Αρμοδιότητα του Ε.Σ. είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των αποφάσεων του Δ.Σ. που του κοινοποιούνται, για τις οποίες και εκφράζει ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή και διαφωνίες με κριτήρια τη νομιμότητα, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Σε περίπτωση σοβαρών διαφωνιών δικαιούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και ελέγχεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. διορίζει το Γενικό Διευθυντή και τον εποπτεύει. Χαράσσει, σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή και τα υπόλοιπα μη αιρετά επαγγελματικά στελέχη τη στρατηγική της Συνεταιριστικής Επιχείρησης και εφόσον αυτή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, εποπτεύει την υλοποίησή της από αυτούς. Το Δ.Σ. μπορεί να δημιουργεί επιτροπές για τη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν το συνεταιρισμό, να επιλέγει τα άτομα που θα τις στελεχώσουν και να εποπτεύει τη λειτουργία τους.

Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται και εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αρμοδιότητα του είναι να εισηγείται στο Δ.Σ. τεκμηριωμένα σχέδια δράσης που θα υλοποιούν τη στρατηγική που έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Εφόσον τα σχέδια δράσης εγκριθούν από το Δ.Σ., οφείλει να τα εφαρμόσει κινητοποιώντας τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους της Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη και εποπτεία του τεχνικού προσωπικού του συνεταιρισμού καθώς επίσης για την καθημερινή διαχείριση του.