ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο.
 • Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχει σχέση συγγένειας μέχρι δεύτερου βαθμού με μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.
 • Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα έμμισθος υπάλληλος του Συνεταιρισμού.

ΕΚΛΟΓΗ

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών της Συνεταιριστικής Επιχείρησης.
 • Αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη (συνήθως εκλέγονται και πέντε αναπληρωματικά μέλη).
 • Η διάρκεια της θητείας των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών ούτε μικρότερη των δύο (2) ετών.
 • Αν στο συνεταιρισμό εργάζονται περισσότερα από είκοσι μη μέλη του συνεταιρισμού ή, αν το προβλέπει το καταστατικό, το ένα τουλάχιστον από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από τους εργαζομένους αυτούς. Το μέλος αυτό χάνει τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο, όταν πάψει να εργάζεται στο συνεταιρισμό.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 • Με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει µε μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία.
 • Το διοικητικό συμβούλιο μέσα σ` ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο αρμόδιο μητρώο συνεταιρισμών.
 • Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο µία φορά το μήνα και σε έκτακτη, όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο των µελών αλλά όχι λιγότερα από 2 µέλη.
 • Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
 • Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
 • Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή πρώτου βαθμού.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισμό, σύμφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα μέλη, στο διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του συνεταιρισμού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να επιδεικνύουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού.
 • Το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ` εξαίρεση στα µέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη µε το χρόνο απασχόλησης τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

(Βάση του Νόμου 1667/1986 περί Αστικών Συνεταιρισμών )