Ο συνεργατισμός βρίσκεται σε αντιδιαστολή τόσο με την ατομικότητα όσο και με τη μάζα.

Επιτρέπει την ισορροπημένη ατομική και συλλογική έκφραση και ανάπτυξη.

Συγγραφή κειμένων & Επιμέλεια ιστοσελίδας

Μπιρλιράκης Βασίλειος