ETÄOPETUKSEN TUEKSI

1 Etäopetuksen järjestämisen perusteet

Tällä sivustolla annetaan suuntaviivoja etäopetuksen käynnistämiseksi ja eri työkalujen käyttöön. Etäopetuksen käynnistämisessä huomioitavaa:

   • Työyhteisö määrittelee yhteiset toimintatavat etäopetuksen toteuttamiseksi.
   • Lähde liikkeelle perusasioista kollegoidesi tukemana.
   • Etene itsellesi sopivalla vauhdilla etäopetuksen käynnistämisessä.
   • Osaamisen lisääntyessä ja etäopetuksen pitkittyessä voi lisätä kokeilujen määrää niin halutessaan.
   • Uskalla rohkeasti kokeilla ja testata uutta.

Wilma toimii viestintäkanavana. Jos tuntuu, että etäyhteydet eivät toimi halutulla tavalla, voi aina palata viestimään Wilmalla.

Oppijat käyttävät omia eduvantaa-tunnuksiaan oppimisen palveluihin kirjautuessa. Opettajalla tulee olla riittävästi teknistä tukea saatavilla etäopiskelun toteuttamiseen. Lisäksi toimivat välineet tulee taata työn tekemiseksi.

Virallinen viesti koteihin (perusopetus) etäopetuksen aloittamisesta poikkeustilan aikana.

2 Askeleita kohti verkko-opetusta

2.1 Miten aloitan etäopetuksen?

1 Kirjaa toimintaohjeet

Ohjeet käytännön asioista viestitään esim. Wilmassa. Viesti selkeästi:

   • Miten opettaja on tavoitettavissa?
   • Missä työskentely tapahtuu?
   • Mitä opiskellaan?
   • Miten työskentelyä ohjataan, valvotaan ja arvioidaan?
   • Kuka ohjaa, valvoo ja arvioi?
   • Miten kotioloissa opiskelu onnistuu parhaiten?
   • Miten huoltajat voivat tukea?
 • Jaa linkit ja ohjeet verkko-oppimisympäristöihin tarpeen ja etenemisen mukaan
 • HUOM! Älä käytä wilmaa muuhun kuin välttämättömään viestintään!

2 Luo virtuaalinen opehuone

Opettajat muodostavat yhteisen sähköisen ”opettajanhuoneen" (joko Microsoft Teams tai Google Chat):

  • Microsoft O365 Teams:
   • Mikäli työyhteisö on kokematon, valitkaa käyttöönne Teams
   • Teamsin käyttöön jatkuva tuki Vantaan pilvitoimistolta
  • Google Chat ja Meet:
   • Chat on pikaviestipalvelu
   • Meet on verkkokokouspalvelu
  • Ohjevideoita Googlen työkalujen käyttöön löytyy mm. Vantaan intra-sivulta (kirjautuminen Eduvantaa-tunnuksilla).

Kollegiaalinen tuki

  • Vertaistuesta sovitaan yhdessä.

3 Luo verkko-oppimiselle ympäristö

Opettaja muodostaa verkko-oppimisympäristön:

  • Opettaja käyttää itselle tutuinta ja helpointa alustaa:
   • Google for Education
    • Classroom >> tehtävien jako ja palautus
    • Hangouts >> kahden keskinen / ryhmän viestintä
    • Meet >> isomman ryhmän tapaaminen
   • Microsoft O365
    • OneNote >> tehtäväkohtainen- / ryhmätyöskentely
    • Teams >> mm. tehtävien jakaminen ja viestintä, kokousten pitäminen ja oppijoiden verkkotapaaminen
   • ItsLearning (toinen aste)

Vantaalla käytössä olevat välineet ja sovellukset etäopiskelun tueksi löytyvät tältä sivulta.

4 Pidä yhteys oppijoihin

Opettaja muodostaa yhteyden oppijoihin:

  • Käytettävä alusta/sovellus Google Chat ja Meet tai Microsoft Teams.
  • Opettaja muodostaa Chat-ryhmän ja avaa Meet-verkkotapaamisen. Mikäli Teams, luo verkkokokous ja tiimin työtila.
  • Jaa kutsulinkki oppijoille esim. Wilman kautta. Linkki ei vanhene, joten käytetään samaa koko ajan.
  • Pienemmille oppijoille voi pitää yhteyttä vanhempien avustuksella. Linkki vanhempien Wilmaan.
  • Oppilaiden työskentelyä voi aikatauluttaa myös kalenteri-sovelluksella (Google/Teams -kalenteri), esim. mikäli opettajalla on opetettavia oppilaita paljon.

5 Huolehdi oppilaan taidoista

Opettaja auttaa oppijaa alkuun annettujen tehtävien ja käytettävien alustojen kanssa:

  • Huolehdi, että oppija osaa käynnistää verkkoyhteyden ja liittää tietokoneen siihen.
  • Huolehdi, että oppijalla on tarvittavat välineet tehtävien tekemiseen.
  • Huolehdi, että KAIKKI oppijat osaavat käyttää sovelluksia ja käytössä olevia alustoja.
  • Huolehdi, että oppijat tuntevat verkossa työskentelemisen pelisäännöt.

Salasanat:

 • Oppilaan salasanan nollaaminen, ohje alla kohdassa 4.3.

6 Tee tavoitteet näkyviksi

Opettaja luo oppimiskokonaisuuksia:

  • Kerro tavoitteet
  • Anna selkeitä tehtäviä
  • Määritä aikaraja
  • Kerro, miten tavoitteiden toteutuminen arvioidaan
  • Ilmoita, miten ja mitä alustaa käyttäen tehtävät käydään läpi yhdessä
  • Kerro oppijoille, miten opettajaan saa yhteyden. OIe läsnä!

2.2 Laadukas verkko-oppimisen järjestäminen

Laadukkaan verkko-oppimisen järjestämisen muistilista:

1. Varmista vuorovaikutus oppijoihin ja oppijoiden välillä. Huolehdi siitä, että ohjausta on riittävästi ja varmista säännöllinen yhteydenpito esim. säännöllisillä ohjaustunneilla. Käytä niitä välineitä, joilla tavoitat oppijan.

2. Aseta oppimistavoitteet. Mitä osaamista oppijalle opiskelujen kautta kertyy ja mistä välivaiheista tavoitteen saavuttaminen koostuu. Seuraa oppimisen etenemistä.

3. Luo vertaistuki niin, että oppijat opiskelevat yhdessä ja tukevat toisiaan ongelmanratkaisussa ja opintojen etenemisessä. Luo käytännöt, rutiinit ja aikataulut tälle.

4. Kun annat tehtäviä, huomioi oppijan työkuorma kokonaisuudessaan. Muutkin opettajat ehkä työllistävät häntä.

5. Rakenna etäopiskelukokonaisuus oppijan oppimisprosessista käsin. Huolehdi siitä, että tehtävänannot ovat selkeitä, eri opettajien ohjausprosessit yhteneviä ja oppijan toimintaa suunnataan oppimiseen.

Lisäksi oppilaitostasolla pitää varmistaa, että talon käytännöt ovat yhteneviä – oppijan kannalta ei ole järkevää, jos jokaisella opettajalla on erilaiset käytännöt, rutiinit ja välineet.

Tehokkaan oppimisen kuusi strategiaa.pdf

Kuusi tehokkaan oppimisen strategiaa

OpenDigi tarjoaa suomalaisten käyttöön kuusi selkokielistä vahvaan tutkimukseen perustuvaa mallia siitä, kuinka oppimista voi opettaa, harjoitella ja tukea. Ne perustuvat vahvaan tutkimusnäyttöön ja toimivat mainiosti oppilaan tai opiskelijan apuna. Ne antavat opettajille vinkkejä suunnitella oppimista tukevia tehtävänantoja etänä työskenteleville.

Verkko-oppimisen muotoilukirja

Opas tarjoaa käytännön työkaluja ja malleja erityisesti verkkokurssien luomiseen ja kehittämiseen.

Verkko-oppimisen muotoilukirjan sisältö:

 1. Miksi verkkokursseja, miksi muotoilua?
 2. Oppimisen psykologian perusteet
 3. Miten rakennetaan verkkokurssi?
 4. Muotoilutyökalut: verkkokurssin suunnittelu ja tuotanto käytännössä

#FITech

Oppimiskokemuksen muotoilun työkalu

Kun opettajat kohtaavat uudenlaisen tilanteen, jossa kurssien osallistujajoukko on erittäin monimuotoinen ja oppiminen tapahtuu isoilta osin verkossa, tarvitaan oppimiskokemuksen suunnitteluun välineitä ja työkaluja. Muotoilukirjan sisältö (vieressä vasemmalla) perustuu uusimpaan oppimista koskevaan tutkimukseen.

Aiheesta lisää Aalto yliopiston sivuilla.

OPS - etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Etäopetusta hyödyntävä opetus opetussuunnitelmassa.

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Opetustavan soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta.

2.3 Etäopetuksen laadun varmistaminen

etaopetuksen_laatusuositukset.pdf

Laatusuosituksia etäopetukseen

Open Digi-hankkeessa on tuotettu materiaalia etäopetuksen laadun varmistamiseksi. Materiaali on käytettävissä opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

OpenDigi materiaaleihin.

3 Sähköiset palvelut etäopetuksen aikana

3.1 Vantaan kaupungin tarjoamat etäopetuksen mahdollistavat palvelut

Google for Education

Google for Education -palvelu

   • Classroom
   • Drive (sis. Jaetut Drivet)
   • Meet / Chat / (Hangouts) (etäyhteys, puhelu, verkkotapaaminen, keskustelu)
   • Sivustot (koostaminen, esittäminen, tiedottaminen, ryhmä- ja teematyöskentely ...)
   • Docs (tekstinkäsittely)
   • Slides (esitykset)
   • Sheets (taulukointi)
   • Forms (lomakkeet, kyselyt, testit, kokeet …)
   • Gmail (sähköposti)

Googlen etäopetuksen tukisivu avattu

Microsoft O365

O365-palvelu

   • Teams (yhteistyö, ryhmätyöskentely, tiedostojen jakaminen)
   • OneDrive
   • OneNote (yhteistyö, ryhmätyöskentely)
   • Toimisto-ohjelmat
    • Word
    • Excell
    • Powerpoint
    • Kyselyt
   • Sharepoint
   • Sposti

Microsoftin vinkkejä ja ohjeita etäoppimiseen

ItsLearning (2. aste)

Vinkit tehokkaan suorituskyvyn ylläpitoon:

 1. Jaa opetus koko koulupäivän ajaksi rajoittaaksesi alustan käyttöpiikkejä
 2. Vähennä alustan hallinnolliset tehtävät minimiin, etenkin ruuhka-aikoina (esim. koulupäivän alkaessa)

Lisäksi:


Varian etäopetuksen tukisivustoon

4 Ideoita ja vinkkejä Vantaan tarjoamien palveluiden käyttöön

4.1 Google for Education -palvelu

Googlen palvelut & etäopetus

Googlen tarjoamaa materiaalia etäopetuksen järjestämiseksi:

Miten toteutat etäopetusta oppilaan kanssa, jolla on Chromebook?

HUOM! KUVAYHTEYDEN pitäminen päällä jatkuvasti ei ole suositeltavaa, sillä verkko ja alustan kapasiteetti kuormittuu turhaan.

Google Classroom >> tehtävien jako ja palautus

Classroomissa voi jakaa tehtävät oppijoille ja oppijat voivat palauttaa tehtävät opettajalle. Opettaja arvioi tehtävät Classroomissa.

Tehtävät jaetaan Classroomissa. Tehtäville määritellään palautusajankohta. Suoritetut tehtävät voi arvioida palautuksen jälkeen. Classroomissa voi myös jakaa ryhmäkohtaista infoa (stream).

Vinkki:

 • Laita Hangoutsissa "linkin kautta liittyminen" päälle. Lisää/kopioi linkki Classroomiin. Oppilaat klikkaavat linkkiä ja liittyvät verkkokeskusteluun.

Video-ohjeeseen - Classroomin perusteet

Video: Ohje oppijalle, kuinka käyttää Classroomia

Google Drive >> tiedostojen hallinnointi

Drivea käytetään tiedostojen hallinnointiin ja käsittelyyn. Jakaminen on mahdollista suoraan Drivesta, mutta Drivessa olevia tiedostoja voi jakaa myös Classroomissa ja muissa Googlen palveluissa.

Drivessa on myös Jaetut Drivet, johon lisätyt tiedostot on kaikkien osallisten käytössä samanarvoisesti.

Miten Google Drive toimii pilvipalveluna?

Google Hangouts Chat >> ryhmien viestintäkanava

Googlen palvelussa on useita eri chatteja. Erillinen Chat työkalu mahdollistaa eri ryhmien chattien helpon ylläpidon.

Avaa esim kullekin opettamallesi ryhmälle erillinen chat-kanava.

Muita chatteja ovat mm. Meetin chat, ja Hangoutsin chat. Näissä on vähemmän säätömahdollisuuksia. Huomaa myös, että nämä eri chatit eivät ole keskenään yhteydessä, jolloin kirjatut asiat ei siirry eri chattien välillä.

Google Hangouts >> kahdenkeskinen / ryhmän viestintä

Google Hangouts toimii tietokoneella, mutta myöskin esim puhelimella. Hangoutsia voi esim puhelimen etukameraa hyödyntäen käyttää yksittäisen oppijan ohjaamiseen. Meet kokous voi olla samalla tietokoneella avoinna koko luokan yhteydenpitoon.

Hangoutsissa on myös chat, jota kannattaa käyttää vain kyseisen tapaamisen aikana syntyvään viestintään.

Video-ohjeeseen "Google Hangouts ja Meet perusteet"

Hangouts / Meet - perusohjeet videoneuvotteluun

Google Hangouts ja Meet perusteet

HUOM! KUVAYHTEYDEN pitäminen päällä jatkuvasti ei ole suositeltavaa, sillä verkko ja alustan kapasiteetti kuormittuu turhaan.

Google Meet >> isomman ryhmän tapaaminen

Meet kokous mahdollistaa pienen ja suuremman ryhmän verkkotapaamisen. Yhtälailla se toimii verkkoluennon pitämiseen. Meet mahdollistaa 250 osallistujan samanaikaisen etäläsnäolon.

Meetissä on myös chat, jota kannattaa käyttää vain yksittäisen tapaamisen aikana syntyvään viestintään.

Meetissä voi pitää myös esityksen ilman, että kuulijoilla on kommentointimahdollisuutta (asetukset - julkaise esitys verkkoon). Jaa linkki oppijoille.

Miten luon Google Meet -tapaamisen?

HUOM! KUVAYHTEYDEN pitäminen päällä jatkuvasti ei ole suositeltavaa, sillä verkko ja alustan kapasiteetti kuormittuu turhaan.

4.2 Microsoft O365 -palvelu

Microsoft Teams >> monipuolinen työkalu

Teams on monipuolinen työkalu, jonka avulla onnistuu eri ryhmien työn ohjaaminen, viestintä ja tehtävien jakaminen, aikatauluttaminen ja palauttaminen. Sähköiset kokeetkin voi toteuttaa Teamsissa. Lisäksi Teams sisältää kalenterin, jonka avulla voi aikatauluttaa opetusta ja pitää kokouksia ja verkkotapaamisia.

Teamsin käytössä vantaalaisia auttaa Pilvitoimisto.

Kun luo uuden Tiimin työtilan, syntyy työtilaan automaattisesti keskustelukanava, tiedosto välilehti ja välilehti, josta voi lisätä työkaluja. Kaikki O365-palveluun sisältyvät työkalut on lisättävissä työtilaan. Täältä voi lisätä esim kyselyn sähköistä koetta varten.

Kalenterista voi määrittää aikataulun ja avata ajastettuja verkkokokouksia, joissa voi olla videokuvayhteydessä oppijoihin.

Tehtävissä voi jakaa aikataulutettuja tehtäviä.

Luo Teams-kokous

Kokoustila luodaan esim. Teams-kalenterista.

  • (Mikäli luot kokouksen Outlook-kalenterista, lisää kokoukseen verkkokokous).
  • Liitä kokoukseen haluamasi henkilöt tai jaa osallistujille liittymislinkki (linkin saa kopioitua jaettavaksi kalenterissa ´Osallistu Teams kokoukseen´-linkin päällä hiiren oikeaa klikkaamalla ja valitsemalla kopioi linkki.)
  • Liittymislinkki ei vanhene, joten sessioon voi palata ja poistua vapaasti.
  • Jaa linkki esim. s-postitse/Teamsissa/Wilmassa.
  • Toimii tietokoneella, Chrome-selain. Lisäksi tabletille ja puhelimelle sovellukset (Android/iOS).
  • Harjoittele alustan käyttöä yhdessä muiden opettjien kanssa.

HUOM! KUVAYHTEYDEN pitäminen päällä jatkuvasti ei ole suositeltavaa, sillä verkko ja alustan kapasiteetti kuormittuu turhaan.

Microsoft OneNote kokoaa ryhmien työn

OneNote on opetuksessa erittäin käyttökelpoinen työkalu. Sen avulla onnistuu eri ryhmien työskentelyn ohjaaminen ja seuranta. Ryhmän työskentely tapahtuu yhdellä ja samalla alustalla/pohjalla.

Oppilaskohtainen tai tehtäväkohtainen työskentely onnistuu siinä missä ryhmätyöskentelykin.

Avaa muistikirja. Sen voit nimetä esim ryhmän mukaan. Kullekin opetettavalle ryhmälle voit luoda oman muistikirjan. Jaa muistikirja oppijoille.

Lisää muistikirjaan osioita kullekin tehtävälle. Osioitakin voi kohdentaa jakamalla niitä juuri tietyille oppijoille.

OneNoteen voi lisätä eri medioita: tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä.

4.3 Muut Vantaan palvelut

Käytä Wilmaa säästäen

Poikkeustilanteen vuoksi Wilmaa käytetään tällä hetkellä myös muuhun kuin mihin se on tarkoitettu. Sen vuoksi palvelun toimintakykyä turvataan. Koska etäopetuksen verkkoliikenteen kuorma ja kotien viestitulva on tällä hetkellä valtava, annetaan Vismalta muutama vinkki Wilman käyttöön:

 • Pyri kokoamaan viestitettävät asiat yhteen Wilma-viestiin joko päivää edeltävänä iltana tai aamulla
 • Mikäli mahdollista, hyödynnä Wilmassa tuntipäiväkirjan kotitehtävätoimintoa
 • Jos mahdollista, käytä varsinaiseen oppilaan oppimisen ohjaamiseen ensisijaisesti digitaalisia oppimisympäristöjä.

Edustoren oppimateriaalit

ISMOssa ilmoitus tietohallintoon

TVT-yhdysopettajat ja opettajat voivat tarvittaessa tehdä etänä tukipyyntöjä CGI:lle ISMOssa.

ISMOon kirjautuminen onnistuu myös intran etusivulta.

Oppilaan salasanan nollaaminen

Service Desk nollaa oppilaan salasanan tarvittaessa:

  • Koulujen TVT-yhdysopettajat voivat pyytää oppijan salasanan nollaamista Service Deskistä.
  • Oppilas/huoltaja on yhteydessä opettajaan, opettaja tvt-opettajaan, tvt-opettaja SD:iin.
  • Salasanat eivät tällä hetkellä vanhene.
  • Tämä toimintatavat on voimassa niin kauan, kunnes tvt-yhdysopettajien käytössä oleva salasanakonsoli ja Wilman kautta tapahtuva omaehtoinen salasanan vaihtaminen saadaan jälleen toimimaan.

Opetuksen ja hallinnon salasanan vaihtaminen

Hallinnon verkon ja opetusverkon työasemien tunnusten salasanojen vaihto onnistuu helposti Microsoft O365-pilviportaalin kautta. Pilvipalvelun kirjautumissivulle (https://portal.office.com) on lisätty linkki unohtuneen salasanan vaihtamiseksi.

Salasanan vaihtaminen ja resetoiminen on mahdollista sen jälkeen, kun matkapuhelinnumero on rekisteröity O365-palveluun. Palveluun voi rekisteröidä niin työnumeron kuin henkilökohtaisen puhelinnumeron. Numero tarvitaan vahvistusviestiä / tarkistusta varten.

Hallinnon verkon koneissa voi salasanan myös vaihtaa SMS OTP-palvelussa. Palvelun käyttöohjeen löydät intrasta.​

Service Deskin julkaisema erillinen ohje salasanan vaihtamisesta.

Vantaan luontokoulun opetusmateriaaleihin

Vantaan luontokoulun tarjoamat etäopetusmateriaalit kouluille ja päiväkodeille. Materiaalit kannustavat lähiluonnon tarkkailuun, tutkimiseen ja ulkoiluun myös poikkeusaikana ja pyrkivät tarjoamaan vaihtoehtoja ohjattujen luontokoulupäivien tilalle.

Kevään havainnointitehtäviä

Kevään seurantatehtäviä

Kevätbingo 3x3

Kevätbingo 4x4Vantaan museot etänä

Yksi museo per perjantai!

Huhtikuun virtuaalimuseot aukeavat seuraavasti:

3.4. Vantaan taidemuseo Artsi. Miten kuvien kautta voi käsitellä vaikeita yhteiskunnallisia asioita? Artsin näyttely Kuvanvapaus. Oppaana kuraattori Jean Ramsay.

10.4. Suomen ilmailumuseo nostaa kahdella videolla esiin museon kokoelmien kaksi tunnettua lentokonetta ja tarjoaa tarinoita niiden historiasta. Oppaana museolehtori Tiia Fynes.

17.4. Vantaan Maatalousmuseo. Suurkaupunki Vantaa on aiemmin ollut maatalouspainotteinen kunta. Maatalousmuseossa tehdään nostalginen matka entisajan ihmisten arkeen. Oppaana Göran Härmälä.

24.4. Vantaan kaupunginmuseo. Museon kuolema-aiheinen Kohti tuntematonta -näyttely suljettiin kuukauden etuajassa koronaepidemian vuoksi. Kuolemasta puhumista pidettään tärkeänä. Museo-oppaana Elina Rinta-aho.

4.4 Ideoita ja vinkkejä kouluilta

Kerro ideasi ja paljasta hyvät käytänteet!

Koulullanne tehdään varmasti hienoja juttuja etäopetuksen aikana. Ja sinä teet yhtä sun toista. Ilmoita pedagogisista ideoista, käräytä kaverisi hyvät keinot, kerro mistä sytyit!

Täällä pääset jakamaan ideoita!

7-9 lk viikkotehtävät

Veromäen koulun 7-9 luokkien opetus tapahtuu viikkotehtävien muodossa.

Tutustu lisää sivustolla!

#Veromäenkoulu

Lyhyitä videotallennuksia Kwiiusilla

Kwiius online -videotallenuksen avulla on oppilaiden helppo tehdä omia pieniä videotallenteita vaikka ääneen lukemisesta, vieraiden kielten tehtävistä tai vaikka laulamisesta/soittamisesta. Kwiius tallentaa ne suoraan oppilaan Driveen ja sieltä ne on helppo palauttaa Classroomin kautta opettajalle. https://videorecorder.kwiius.com/

#Mikkolankoulu #ArtoJoutsimaki

Google Meet + Kahoot koko luokkatasolle

Google Meetissä Kahoot-peli koko luokkatasolle. Oppilaiden videokuvat pois päältä niin open kone ei sakkaa. Hyvin toimi!

#Veromäenkoulu #SiniTarkiainen

Tehtäviä musiikin opetukseen

Kuvataidetta etänä

Kuvataiteen etäoppimissivustolle on koottu iso määrä pieniä ja laajempia taidetehtäviä kotona toteutettaviksi eri ikäisille oppijoille.

bit.ly/kuvistakotona

#kuvataideopettajienverkosto #Kuvista-ryhmässä #KuvataideopettajatKuvisRynaktiivit

Henkilöstön hyvinvointi on tärkeää!

Vinkki henkilöstön hyvinvointiin ja kohtaamisten turvaamiseen. Nyt henkilöstötilojen kohtaamisten ollessa tosi minimissä perustamme Veromäen henkilökunnalle virtuaalisen henkilöstötilan.

Näillä saatesanoilla lähdemme liikkelle. "HENKILÖSTÖTILA on avattu. Onko sinulla jo ikävä aamukahvipöydän puujalkavitsejä ja henkilöstötilan tauotonta puheensorinaa? Ei hätää - nyt voimme taas kokoontua Koronasta huolimatta. Virtuaalinen kahvipöytä, jossa chättihuone ja jatkuva Meets-sessio. Tänään eka aamukahvipöytä klo 8.00 meetsissä. Linkin löydät uudesta ryhmästä. Pidetään toisista huolta etänäkin! Huoneen chätissä voi millon vaan 7.30-16.30 välillä huudella kahviseuraa. ♥️ Ja chätissäkin keskustelu vapaata. Tervetuloa!"

# Veromaenkoulu #SiniTarkiainen

Verkkotapaamisen etiketti

Verkkotapaamisen etiketti:

  • Kun useampia puhujia samanaikaisesti linjoilla, on hyvä käyttää kuulokemikrofonia (estää äänen kiertämisen kokouksen aikana).
  • Yksi puhuu kerrallaan, muilla käyttäjillä mikrofoni mykistettynä.
  • Videokuvan voi jakaa halutessaan.
  • Pikaviestit mahdollisia koko ajan. Viestit on luettavissa myös myöhemmin viestiketjussa. Muistuta asiallisesta viestinnästä.
  • Esittäjä esittää omalta laitteelta haluamaansa sisältöä.

#Kasvatuksenjaoppimisentoimiala #JuhaniKärki5 Valtakunnallisten toimijoiden materiaalit

Opetushallistuksen tukimateriaalia opettajille

Eri kuntien ohjeita

Kaikissa kunnissa annetaan viljalti ohjeita etäopetuksen järjestämiseksi. Tässä Suomen isoimpien kuntien sivuja, joista tilannetta voi seurata ja hakea vinkkejä. Vantaan sivulla olet nyt!

Helsinki - Espoo - Tampere - Oulu

Turku - Jyväskylä - Lahti - Kuopio

Kouvola - Pori

Yle oppiminen

YLE oppiminen tarjoaa taitoja uteliaille. Sivuilta löytyy myöskin etäopiskelua tukevaa materiaalia koostetusti.

YLE Triplet auttaa kytkemään oppikirjojen sisällöt ajankohtaisiin asioihin ja ympäröivään maailmaan.

Yle Uutisluokan tuottama maksuton YLE Triplet -palvelu tarjoaa poikkeukselliseen tilanteeseen valmista opetusmateriaalia peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Tripletin mobiilisovelluksessa ja verkkosivustolla julkaistaan joka arkipäivä kolme Ylen uutisvideota sekä niihin tehtävät, taustamateriaalit ja uutisvisa. Tehtävät ovat Triplet-tiimiin kuuluvien opettajien laatimia.

Luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa kirjaston ollessa kiinni

E-kirjaston lisäksi myös näistä palveluista löydät luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa maksutta!

Linkkilista

Mediakasvatus sisältöjä kootusti

Mediakasvatusseura jakaa muutaman vinkin toimivista sovelluksista. Listalla on oppimateriaaleja ja muita yleisiä vinkkejä etäopetuksen tueksi.

Etäopetus.fi

Sivuilta löydät kattavasti tietoa etäopetukseen liittyen. Sivuston ovat rakentaneet Opetushallituksen ja Turun kaupungin yhteisesti rahoittamat Etäopetuksen koordinointihanke sekä Kolibri-etäopetushanke. Nykyisin sivuston ylläpidosta vastaa Turun kaupungin sivistystoimiala.

Kaikki sivuston materiaalit ovat CC-BY-SA -lisensoituja eli niitä saa jakaa ja muunnella, kunhan lähde ”www.etaopetus.fi” mainitaan.

Vinkkejä huoltajille jaettavaksi

Lastensuojelun Keskusliiton kotiopettajat ja muut asiantuntijat ovat koonneet parhaat vinkkinsä ja linkkinsä huoltajien selviytymiseksi poikkeusajassa.

Vanhempainliiton infosivut koululaisten vanhemmille koronatilanteessa

Talous- ja työelämäaiheisia etäopetusvinkkejä

Talous ja nuoret TAT haluaa olla koulujen ja opettajien apuna etäopetuksen järjestämisessä.

TATin sivustolta löydät vinkit etänä tapahtuvaan opetukseen digitaalisten oppimateriaalien, sovellusten, pelien, nettisivujen, videoiden ja podcastien avulla.

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Avointen oppimateriaalien kirjastossa voit hakea, löytää, koota ja tallentaa omia avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Vaiheittain vuonna 2019 ja 2020 käyttöön tulevaa palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja voivat käyttää niin opettajat, oppijat kuin aivan kaikki kansalaiset.

Palvelua kehittävät Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ja sen kehitystä koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Mediataitokoulu opastaa medialukutaidon perusteisiin

Eri ikäryhmille sopivaa mediakasvatussisältöä tuottaa Mediataitokoulu.

Linkkiapajan oppimateriaali

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.

Linkkiapajasta.

6 Eri palveluntarjoajien materiaaleja

Sanoma Pron digimateriaalit veloituksetta käyttöön

Sanoma Pro tukee opettajia ja oppilaita koronaviruksen aiheuttamassa uudessa tilanteessa, jossa oppilaitokset siirtyvät etätyöskentelyyn avaamalla digitaaliset harjoitustehtävät opettajien ja oppilaiden käyttöön veloituksetta loppukevään ajan.

Otavan materiaali veloituksetta opelle

Opettajat voivat ottaa käyttöön loppukevään ajaksi digitaalisia materiaaleja Otavan Opepalvelussa. Oppimateriaalien lisäksi palvelusta löytyy mm. digiopetusaineistoja opettajan työn tueksi sekä työkaluja, joilla voi työstää tehtäväpaketteja oppilaille


https://oppimisenpalvelut.otava.fi/

S&S läromedel fritt

Elever i finlandssvenska grundskolor får fri tillgång till digitala läromedel

Med anledning av myndigheternas rekommendation att skolorna i Finland stänger och övergår till distansstudier, erbjuder Schildts & Söderströms (S&S) grundskolorna sina digitala elevmaterial gratis resten av terminen.

Skolorna får tillgång till de digitala elevmaterialen för sitt stadium: åk 1–6 eller åk 7–9. Materialen distribueras som personliga licenser via skolans domän på laromedel.fi.

Till pressmeddelande


Velmu kokoaa ilmaisia

Velmu.fi on ryhtynyt kokoamaan poikkeustilan aikana veloituksetta tarjolla olevia kotimaisia palveluja alustalleen.

Studeo opettajalle veloituksetta

Studeo on sähköisten oppimateriaalien kustantaja.

Studeo tarjoaa opettajille mahdollisuuden käyttää sähköisiä oppimateriaaleja ilmaiseksi kevätlukukauden loppuun asti!

Tiedotteeseen.

Qridin käyttö etäopetuksessa

Qridi auttaa kouluja jalkauttamaan arkeen hyviä arviointikäytäntöjä. Perusasteen ohella Qridi on käytössä myös urheiluseuroissa ja aikuisopiskelijoilla.

Heureka!

Tiedekeskus Heurekan tempputehdas tarjoaa tiedekasvatukseen inspiraatiota.

Koulu.me

Ryhmä suomalaisia koulutusteknologioita kehittäviä toimijoita on avannut etäopetukseen soveltuvia sisältöjään ilmaiseksi. Palvelut on koottu yhteiselle sivustolle Koulu.me.

Fysiikan mittausvideoita peruskouluun ja lukioon

Visim tarjoaa fysiikan mittausvideopakettien katselun ilmaiseksi 20.5.2020 asti, viestiä osoitteeseen >> visim@visimphysics.com.

Visimin fysiikan mittausvideopakettiin kuuluu:

- 62 kpl mittausvideoita fysiikan eri osa-alueista aaltoliikkeestä ydinfysiikkaan (katseluoikeus).

- 97 tehtävää mittausvideoista ratkaisuineen sekä suomeksi että englanniksi.

www.visimphysics.com

Lukulumo käyttöön veloituksetta 1kk

Lukulumo tarjoaa laajan valikoiman sähköisiä kuvakirjoja suomeksi (myös kymmenillä eri kielillä) ääneen luettuina (14.4.2020 saakka).

Miten palvelu käyttöön?

Lataa Lukulumo älylaitteellesi, ja kirjaudu sisään käyttäen alla olevia tunnuksia:

Päiväkoti-ikäisille:

Käyttäjänimi: lukulumokoti

Salasana: 987654321

Lukulumo-koulu:

Käyttäjänimi: lukulumokoulu

Salasana: 987654321

Kirjauduttuasi sisään valitse jokin valmiiksi tehdyistä profiileista ja jatka palveluun. Moni käyttää samoja tunnuksia – ethän siis vaihda profiilien nimiä!

Minecraft Edu Edition

Minecraft Education Edition on vuoden 2021 loppuun asti ilmainen edu-käyttäjille.

Minecraft soveltuu pelilliseen oppimiseen. Alustalla voi tehdä monenlaisia oppimistehtäviä oppilaiden ratkottaviksi.


Helsingin Sanomat tuottaa lasten uutisia

Helsingin Sanomat tuottaa 1-6 lk opetukseen soveltuvaa uutismateriaalia Lasten uutisissa. Uutisissa käsitellään ajankohtaisia sekä kotimaisia että globaaleja haasteita lasten näkökulmasta.

7-9 lk ja toisen asteen opiskelijoille Helsingin Sanomat tarjoaa laajasti materiaalia, josta osa on maksumuurin takana.

Etäopetuksen näytön paikka

Digioppimisen toimijoiden koostama sivusto etäopetuksen tueksi.

Etäopetuksen näytön paikka.7 Ideoita ja vinkkejä kansainvälisiltä toimijoilta

Ilmainen taidekierros

Museot ovat tuottaneet runsaasti virtuaalista sisältöä, jonka Googlen Arts and Culture -palvelu (ladattavissa myös puhelimelle) esittää kootusti.

Museon sisälle pääset painamalla linkin avattuasi museon kuvan oikeassa alareunassa näkyvää keltaista hahmoa. Museon sisällä voit valita alareunasta eri tiloja ja katsoa ympärillesi puhelinta liikuttamalla tai näyttöä painelemalla.

Suomesta mukana ovat Espoon modernin taiteen museo EMMA ja Helsingin Ateneumin taidemuseo sekä Alvar Aalto -säätiö, joka päästää kurkistamaan virtuaalisesti suunnittelijan kotiin.

Ajattele toisin

Kansainvälinen opetukseen inspiraatiota tuottava WeAreTeachers-järjestö on listannut 40 tehtävää poikkeustilanteessa toteutettavaksi. Listalla on mielenkiintoisia nostoja hieman toisella tulokulmalla.


Principal’s List of Things to Do During COVID Closures

Kahoot!Premium ilmaiseksi

Kahoot!Premiumin saa nyt ilmaiseksi. Siellä voi luoda vaikkapa viikon kestävän Kahoot!Challangen, jota oppilaat voivat pelata eri aikaan.

Kahoot! Premium

Screencastify

Oman näytön tallentaminen videolle:

Padlet

Parempaa yhteistyötä, kauniita opetustauluja ja asiakirjoja, joita on helppo lukea ja hauska tehdä yhdessä.

Oppilaiden kanssa padlet toimii yhteistoiminnallisissa tehtävissä yhdellä ja samalla pohjalla/ruudulla/canvaksella/alustalla.

Padlet.

8 Tukea etäopetukseen

8.1 Tuki Vantaalla

8.2 Webinaarit etäopetuksen tueksi

Opettajien etäopetuksen tuki

Vantaan tutor-opettajien toiminasta lisätietoa tutorien sivulta.

Opettaja, näin käytät Classroomia ja G Suitea etäopettamiseen

Osallistu Grow with Googlen kouluttajien järjestämään webinaariin, josta saat käytännönläheisiä neuvoja G Suiten ja erityisesti Classroomin hyödyntämiseen etäopetustuntien järjestämisessä.

Ilmoittaudu mukaan rekisteröitymispainikkeesta, jonka jälkeen lähetämme sinulle kutsun webinaariin sähköpostitse. Webinaarin kesto on n. 60 minuuttia.

Tämä webinaari on suunniteltu opettajille, jotka haluavat lisätukea G Suiten käytössä. Tehokkaan koulutuksen aikana saat myös hyödyllisiä vinkkejä etäopettamisen tekniikoihin.

Opettaja, näin käytät Classroomia ja G Suitea etäopettamiseen

Osallistu Grow with Googlen kouluttajien järjestämään webinaariin, josta saat käytännönläheisiä neuvoja G Suiten ja erityisesti Classroomin hyödyntämiseen etäopetustuntien järjestämisessä.

Ilmoittaudu mukaan rekisteröitymispainikkeesta, jonka jälkeen lähetämme sinulle kutsun webinaariin sähköpostitse. Webinaarin kesto on n. 60 minuuttia.

Tämä webinaari on suunniteltu opettajille, jotka haluavat lisätukea G Suiten käytössä. Tehokkaan koulutuksen aikana saat myös hyödyllisiä vinkkejä etäopettamisen tekniikoihin.

G Suite for Education etäopetuksessa webinaari

Webinaarissa tutustutaan G Suite for Education palveluiden mahdollisuuksiin etäopetuksessa ja oppimisessa. Webinaarin vätäjä: Markus Humaloja.

 • Google Sites sivustot infokanavana
 • Hangouts Chat ryhmien ja henkilöiden väliseen nopeaan viestintään
 • Google Kalenteri tapahtumien aikautauluttamiseen
 • Google Meet etäopetukseen livenä (myös striimaus ja tallentaminen)
 • Google Classroom tehtävien jakamiseen, palauttamiseen ja arviointiin
 • Keskustelua ja ideointia eri ominaisuuksien yhdistelemisestä

Perusstrategia ja -välineet kuntoon -webinaari

Webinaarissa keskitymme viestintään, vuorovaikutukseen ja oppimisympäristöihin.

 • 7.4. klo 15.00 - 16.15

Tämä webinaari on osa aluehallintoviraston järjestämää Etäopetuksen ABC-webinaarisarjaa. Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/6747D3491C98A504

 • Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille lähetetään osallistumislinkit tapahtumiin.
 • Ilmoittautuminen on nyt auki, ja se on auki myös koko Webinaarin toteutumisajan, voit siis liittyä mukaan koulutukseen missä tahansa vaiheessa.
 • Webinaarit toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Kun liityt kokoukseen, pitää sinun asentaa ohjelma (selain neuvoo), tai vaihtoehtoisesti voit käyttää Chrome-selainta ja aktivoida vaihtoehdon: ”join from your browser.”
 • Webinaarit tallennetaan ja ilmoittautuneille lähetetään linkki tallenteisiin.
 • Webinaari-koulutussarja on osallistujille maksuton.
 • Online-lähetyksiin mahtuu 500 ensimmäiseksi ilmoittautunutta – kaikki ilmoittautujat saavat lisäksi tallennelinkin webinaareihin (myös ne, jotka mahdollisesti eivät mahdu online-lähetykseen)Open tukitunti -webinaari

Tule mukaan kysymään ja kehittämään yhdessä!


 • Keskiviikko 8.4. klo 15.00 - 16.00

Tämä webinaari on osa aluehallintoviraston järjestämää Etäopetuksen ABC-webinaarisarjaa. Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/6747D3491C98A504

 • Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille lähetetään osallistumislinkit tapahtumiin.
 • Ilmoittautuminen on nyt auki, ja se on auki myös koko Webinaarin toteutumisajan, voit siis liittyä mukaan koulutukseen missä tahansa vaiheessa.
 • Webinaarit toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Kun liityt kokoukseen, pitää sinun asentaa ohjelma (selain neuvoo), tai vaihtoehtoisesti voit käyttää Chrome-selainta ja aktivoida vaihtoehdon: ”join from your browser.”
 • Webinaarit tallennetaan ja ilmoittautuneille lähetetään linkki tallenteisiin.
 • Webinaari-koulutussarja on osallistujille maksuton.
 • Online-lähetyksiin mahtuu 500 ensimmäiseksi ilmoittautunutta – kaikki ilmoittautujat saavat lisäksi tallennelinkin webinaareihin (myös ne, jotka mahdollisesti eivät mahdu online-lähetykseen)

Yhteisölliset ja aktivoivat ohjelmat / ympäristöt -webinaari

 • Keskiviikko 15.4. klo 15.00 - 16.15

Tämä webinaari on osa aluehallintoviraston järjestämää Etäopetuksen ABC-webinaarisarjaa. Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/6747D3491C98A504

 • Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille lähetetään osallistumislinkit tapahtumiin.
 • Ilmoittautuminen on nyt auki, ja se on auki myös koko Webinaarin toteutumisajan, voit siis liittyä mukaan koulutukseen missä tahansa vaiheessa.
 • Webinaarit toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Kun liityt kokoukseen, pitää sinun asentaa ohjelma (selain neuvoo), tai vaihtoehtoisesti voit käyttää Chrome-selainta ja aktivoida vaihtoehdon: ”join from your browser.”
 • Webinaarit tallennetaan ja ilmoittautuneille lähetetään linkki tallenteisiin.
 • Webinaari-koulutussarja on osallistujille maksuton.
 • Online-lähetyksiin mahtuu 500 ensimmäiseksi ilmoittautunutta – kaikki ilmoittautujat saavat lisäksi tallennelinkin webinaareihin (myös ne, jotka mahdollisesti eivät mahdu online-lähetykseen)

Open tukitunti -webinaari

Tule mukaan kysymään ja

kehittämään yhdessä!

 • 16.4. klo 15.00 - 16.00

Tämä webinaari on osa aluehallintoviraston järjestämää Etäopetuksen ABC-webinaarisarjaa. Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/6747D3491C98A504

 • Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille lähetetään osallistumislinkit tapahtumiin.
 • Ilmoittautuminen on nyt auki, ja se on auki myös koko Webinaarin toteutumisajan, voit siis liittyä mukaan koulutukseen missä tahansa vaiheessa.
 • Webinaarit toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Kun liityt kokoukseen, pitää sinun asentaa ohjelma (selain neuvoo), tai vaihtoehtoisesti voit käyttää Chrome-selainta ja aktivoida vaihtoehdon: ”join from your browser.”
 • Webinaarit tallennetaan ja ilmoittautuneille lähetetään linkki tallenteisiin.
 • Webinaari-koulutussarja on osallistujille maksuton.
 • Online-lähetyksiin mahtuu 500 ensimmäiseksi ilmoittautunutta – kaikki ilmoittautujat saavat lisäksi tallennelinkin webinaareihin (myös ne, jotka mahdollisesti eivät mahdu online-lähetykseen)

Oppimisprosessin suunnittelu etäopetuksessa -webinaari

 • 22.4. klo 15.00 - 16.15

Tämä webinaari on osa aluehallintoviraston järjestämää Etäopetuksen ABC-webinaarisarjaa. Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/6747D3491C98A504

 • Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille lähetetään osallistumislinkit tapahtumiin.
 • Ilmoittautuminen on nyt auki, ja se on auki myös koko Webinaarin toteutumisajan, voit siis liittyä mukaan koulutukseen missä tahansa vaiheessa.
 • Webinaarit toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Kun liityt kokoukseen, pitää sinun asentaa ohjelma (selain neuvoo), tai vaihtoehtoisesti voit käyttää Chrome-selainta ja aktivoida vaihtoehdon: ”join from your browser.”
 • Webinaarit tallennetaan ja ilmoittautuneille lähetetään linkki tallenteisiin.
 • Webinaari-koulutussarja on osallistujille maksuton.
 • Online-lähetyksiin mahtuu 500 ensimmäiseksi ilmoittautunutta – kaikki ilmoittautujat saavat lisäksi tallennelinkin webinaareihin (myös ne, jotka mahdollisesti eivät mahdu online-lähetykseen)


Open tukitunti -webinaari

Tule mukaan kysymään ja

kehittämään yhdessä!

 • 23.4. klo 15.00 – 16.00

Tämä webinaari on osa aluehallintoviraston järjestämää Etäopetuksen ABC-webinaarisarjaa. Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/6747D3491C98A504

 • Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille lähetetään osallistumislinkit tapahtumiin.
 • Ilmoittautuminen on nyt auki, ja se on auki myös koko Webinaarin toteutumisajan, voit siis liittyä mukaan koulutukseen missä tahansa vaiheessa.
 • Webinaarit toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Kun liityt kokoukseen, pitää sinun asentaa ohjelma (selain neuvoo), tai vaihtoehtoisesti voit käyttää Chrome-selainta ja aktivoida vaihtoehdon: ”join from your browser.”
 • Webinaarit tallennetaan ja ilmoittautuneille lähetetään linkki tallenteisiin.
 • Webinaari-koulutussarja on osallistujille maksuton.
 • Online-lähetyksiin mahtuu 500 ensimmäiseksi ilmoittautunutta – kaikki ilmoittautujat saavat lisäksi tallennelinkin webinaareihin (myös ne, jotka mahdollisesti eivät mahdu online-lähetykseen)

8.3 Verkkokeskustelua etäopetuksen järjestämisestä

G Suite ja Chromebook tukiyhteisö

(vantaalaisille)

Vantaan TVT-vertaistuki

Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi

Alakoulun aarreaitta

Organizing teaching during COVID-19 crisis