Bredsands skola

Här möter vi världen och lär oss för livet!

När människor möts uppstår möjligheter. I mötena kan vi tillsammans utveckla vad vi vill. Det fysiska mötet prioriterar vi därför högt. Det är just i det fysiska mötet vi ser utveckling och lärande.

Vi utgår alltid från varje enskilt behov och arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential. I mötet ges möjligheten att tillgodose elevens behov.

Det är i mötet vi lär oss för livet

Förväntningarna på våra elever är att de alltid:

 • gör sitt bästa vad gäller självdisciplin, uthållighet och vilja

 • gör läxor och andra hemuppgifter

 • respektera andra människors egenvärde

 • visar hänsyn genom att lyssna på andra

 • använder ett vårdat språk

 • hjälper till att hålla skolan snygg och ren

 • tar ansvar för skolans material

 • kommer i tid på morgonen och passar lektionstiden under dagen.

Förväntningarna på våra lärare är att de:

 • möter alla barn med hänsyn, vänlighet och respekt

 • strävar efter en positiv, lugn och trivsam skolmiljö både inne och ute

 • hjälper barnen att lösa konflikter

 • tar tag i kränkande situationer och ser till att inget barn behöver gå till skolan med oro eller rädsla

 • tar kontakt med familjen om något särskilt har hänt både positivt som negativt

 • ger stöd anpassat efter varje enskilt behov

 • har utvecklingssamtal varje termin med elev och förälder och skriver tydliga individuella planer

Förväntningar på vårdnadshavare är att:

 • ha ett gott samarbete med barnets lärare Tillsammans kan vi göra det bästa för barnet

 • informera skolan om händelser som kan påverka barnet

 • ta kontakt med skolan om vårdnadshavare eller barnet är nöjd eller missnöjd med något

 • intressera er för barnets hemuppgifter och ta det slutliga ansvaret för att de blir gjorda

 • prata positivt om skolan inför barnet

 • intressera er för veckans schema och ta det slutliga ansvaret för att rätt saker kommer med till skolan, som till exempel idrottskläder, badkläder eller läxan

Det fysiska mötet i klassrummet

Vi ser klassrummet som en fenomenal mötesplats för lärande och undervisning. Här finns förutsättningarna till utveckling och lärande. Det är i mötet med andra människor lärandet för livet kan ske. Det är också i klassrummet det finns möjlighet att nöta och repetera fakta, så att eleven skaffar sig bättre förutsättningar för samarbete och utveckling tillsammans med andra.

Hur organiserar vi oss?

I läroplanen kan vi läsa:

"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper." (Lgr 11)

Vi ser därför en stor möjlighet i att eleverna har tillgång till olika undervisningsmiljöer att arbeta i. Det betyder att eleverna på Bredsands skola inte har en fast klassgrupp, som till exempel 1a, 1b, 2a, 2b och så vidare. Vi menar att eleven ska arbeta i den undervisningsmiljö och gruppstorlek som ger bäst förutsättning att nå sin fulla potential.

Mötesplatser

Det fysiska mötet anser vi har stor betydelse. Vi ser därför vikten av att skapa olika mötesplatser som inte direkt är kopplade till undervisningen. Bredsands skola är en plats med mervärde och arbetar successivt i att utvecklas för Visionen "Här möter vi världen och lär oss för livet".

Utifrån visionen har vi bland annat: