Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus

Koulumme tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu harjaannuttaa tiedon hankintaan ja sen muokkaamiseen.


Keskuskoululla on keskeisenä tavoitteena luoda oppilaskeskeinen oppimisympäristö, joka sisältää oppilaan yksilöllisen huomioimisen pedagogisin ja erityispedagogisin keinoin. Tämä tarkoittaa oppilaan erityistarpeiden arviointia ja hänen ohjaamistaan sekä kannustamistaan oppimisedellytystensä ja resurssiensa mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Keskeistä on oppilaan motivointi ja hyvän itsetunnon rakentuminen. Tavoitteena on oman toiminnan ohjaamisen harjoittaminen sekä itseohjautuva ja itsenäinen oppiminen.

Painopistealueet

Kotien kanssa tehtävässä yhteistyössä kiinnitämme huomiota siihen, että

• oppilas hankkii perustiedot ja –taidot,

• oppilaasta tulee yhteistyökykyinen,

• oppilas kasvaa rehellisyyteen ja ottaa vastuun tekemisistään,

• oppilas hyväksyy erilaisuuden,

• oppilaasta kasvaa tasapainoinen nuori,

• oppilas omaksuu hyvät käytöstavat.


Opetuksen painopistealueet

Yhteisöllisyys; Kummioppilastoiminta, Kouluneuvosto, Liikkuva koulu- toiminta

Hyvät tavat; KiVa- koulu, Vihreä lippu- hanke

Koulumme visio 2025 ja koululaitoksen arvot

Visio vuonna 2025

Keskuskoulu onnistuu hyvin perustehtävässään ja vastaa ajankohdan haasteisiin.

Arvot/ Loimaan koululaitoksen arvot

1. VASTUULLISUUS

Vastuullinen ihminen tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa ja pyrkii toimimaan niiden mukaan. Hän ottaa vastuuta ympäristöstään, omasta toiminnastaan, kehittymisestään ja hyvinvoinnistaan, arvioi tekojaan ja niiden seurauksia. Korostamme jokaisen omaa vastuuta osana yhteisöä ja yhteistä päämäärää. Otamme kaikessa toiminnassa huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden.

2. ITSENSÄ JA TOISTEN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTAMINEN

Perusopetuksessa tulee toimia elämää ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Jokainen on oikeutettu saamaan oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua omana itsenään. Tuemme terveen itsetunnon kehittymistä sekä omien perinteiden ymmärtämistä ja kunnioittamista. Kunnioitamme toisen ihmisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta. Hyväksymme erilaisuutta ja kannustamme näkemään sen ihmisten välisenä rikkautena.

3. YHDESSÄ TOIMIMINEN JA AVOIN VUOROVAIKUTUS

Loimaan kaupungin perusopetuksessa arvostetaan yhteisöllisyyttä. Se edesauttaa erilaisten yksilöiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua yhteisön toimintaan ja vaikuttaa päätöksentekoon. Yhteisöllä tulee olla yhteiset päämäärät ja toimintatavat. Sen toiminta on tavoitteellista ja oikeudenmukaista. Haluamme kasvattaa avoimia ja osallistuvia kansalaisia tulevaisuuden yhteiskuntaan. Yhdessä toimimalla ja ottamalla toiset ihmiset huomioon luomme toimintakulttuurin, jossa jokaisen on turvallista kehittyä, kasvaa ihmisenä ja päästä osaksi yhteisöä. Hyvinvoivassa yhteisössä on luottamuksen, avoimuuden ja keskinäisen kunnioittamisen ilmapiiri.

4. TYÖN ARVOSTAMINEN

Kasvatus ja opetustyössä korostamme oman ja toisten työn arvostamista sekä työn loppuun saattamisen tärkeyttä. Työn arvostamisessa on keskeistä yritteliäisyys ja sitoutuminen pitkäjänteiseen työhön.

Annamme toisille työrauhan ja kannustamme toisiamme. Arvojen tulee välittyä opetuksen tavoitteissa, sisällöissä ja koulujen jokapäiväisissä toiminnoissa.