Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus

Koulumme tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja yksilölliseen kasvuun miellyttävässä ja inhimillisessä oppimisympäristössä. Koulu harjaannuttaa tiedon hankintaan ja sen muokkaamiseen. Opetuksessa pyritään huomioimaan oppilaan edellytykset.


Keskuskoululla on keskeisenä tavoitteena luoda oppilaskeskeinen oppimisympäristö, joka sisältää oppilaan yksilöllisen huomioimisen pedagogisin ja erityispedagogisin keinoin. Tämä tarkoittaa oppilaan erityistarpeiden arviointia ja hänen ohjaamistaan sekä kannustamistaan oppimisedellytystensä ja resurssiensa mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Keskeistä on oppilaan motivointi ja hyvän itsetunnon rakentuminen. Tavoitteena on oman toiminnan ohjaamisen harjoittaminen sekä itseohjautuva ja itsenäinen oppiminen.

Painopistealueet

Kotien kanssa tehtävässä yhteistyössä kiinnitämme huomiota siihen, että

• oppilas hankkii perustiedot ja –taidot,

• oppilaasta tulee yhteistyökykyinen,

• oppilas kasvaa rehellisyyteen ja ottaa vastuun tekemisistään,

• oppilas hyväksyy erilaisuuden,

• oppilaasta kasvaa tasapainoinen nuori,

• oppilas omaksuu hyvät käytöstavat.


Opetuksen painopistealueet

Yhteisöllisyys; Kummioppilastoiminta, Kouluneuvosto, Välkkäri- toiminta

Hyvät tavat; KiVa- koulu, Vihreä lippu- hanke

Koulumme arvot ja visiot 2025

Visio vuonna 2025

Keskuskoulu on edelleen erinomainen perustehtävässään ja vastaa ajankohdan haasteisiin.


Arvot

Yhteisöllisyys luo turvallisuutta

Koulumme toiminnan tavoitteeksi on asetettu oppilaille turvallisen ilmapiirin luominen ja kiusaamisen estäminen. Kasvatuksen onnistuminen edellyttää kotien, koko koulun henkilökunnan ja koulun kanssa toimivien yhteiskunnan eri tahojen yhteisiä tavoitteita ja yhteistyötä. Koulun koko henkilökunta on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sitoutunut olemaan mukana ja toivomme myönteistä ja kannustavaa tukea myös kodeilta.


Suvaitsevaisuus

Jokainen ihminen on yksilö, jota on kunnioitettava kansallisuuden, mielipiteiden, tapojen tai uskomusten eroista huolimatta. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki yhteisömme ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksistaan tai kyvyistään.


Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys

Koulussamme ohjataan lapsia toimimaan ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Annamme heille tietoa ja omia kokemuksia sekä vastuuta ympäristöasioista niin, että ympäristö säilyy tulevillekin sukupolville. Oppitunneilla ja juhlissa otetaan huomioon kansallisesti, kansainvälisesti, historiallisesti ja ajankohtaisesti merkittävät tapahtumat ja henkilöt.