Oppilashuolto

Oppilashuoltotyö

Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat aina tarvittaessa


Keskuskoululla toimii oppilashuollon tukitehtävässä oppilashuoltoryhmä.

Uuden lain (voimaan 1.8.2014) mukaisesti koulumme laajaa oppilashuoltotyötä ohjaavan ryhmän muodostavat erityisopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, ruokahuollon esimies, apip- toiminnan koordinaattori sekä rehtori. Tämän ryhmän tehtävänä on "vastata koulun OPH- työn suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä yhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta". Yksittäisen oppilaan asiaa käsitellään erillisessä ryhmässä, joka kootaan tapauskohtaisesti.


Ryhmien kokoontumiset tapahtuvat pääsääntöisesti tiistaisin.

Kulloisenkin ryhmän tehtävänä on miettiä esille tulleisiin ongelmatapauksiin ratkaisuja, joina voivat olla tutkimusten suorittaminen, keskustelujen järjestäminen huoltajan kanssa sekä mahdolliset erityisluokkasiirrot ja niiden tarpeen selvittäminen. Myös ongelmallisissa luokalle jättämistapauksissa ja muissa laajempaa tai syvällisempää keskustelua vaativissa tilanteissa ryhmä on opettajan, oppilaan sekä huoltajien tukena ratkaisuissa.


Perusopetuslain 40 § mukaan opetushenkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. Opetushenkilöstö ei saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

Koulupsykologi tukee ja neuvoo

Koulupsykologin tehtävänä on tukea ja neuvoa sekä vanhempia että opettajia kysymyksissä, jotka liittyvät lasten oppimisvaikeuksiin ja psyykkisen kehitykseen. Kouluarjessa psykologi on mukana osallistumalla säännöllisesti koulussa kokoontuvaan oppilashuoltoryhmään. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä, ja varata ajan koulupsykologilta, kun jokin asia oman lapsen kehityksessä mietityttää.

Koulukuraattori auttaa

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Oppilas voi tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa koulunkäyntiin liittyvän tai jonkun muun pulman vuoksi. Aloite keskusteluun voi tulla myös vanhemmilta, opettajalta tai muulta oppilaan lähipiiriin kuuluvalta. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori osallistuu myös oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja edistävät terveyttä

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia vuosittain. Oppilaan terveydentilaan liittyvissä asioissa toivomme, että huoltaja on aina itse yhteydessä terveydenhoitajaan. Yhteydenoton jälkeen terveydenhoitaja hakee oppilaan vastaanotolleen ja tarvittaessa myös huoltaja voi olla mukana vastaanottokäynnillä.


Koululääkäri

Koululääkäri Elisa Haapasalo suorittaa terveystarkastuksen ensimmäisen ja viidennen luokan oppilaille.

Toivomme huoltajan olevan mukana lapsensa terveystarkastuksessa. Sairastapauksissa tulee ottaa yhteys suoraan omalääkärin vastaanotolle. Perusohje on, että jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, niin huoltaja hakee hänet koulusta kotiin ja järjestää valvonnan. Sairasta oppilasta ei kouluun tule lähettää.


Lääkkeistä

Koulu toivoo, että vanhemmat ilmoittaisivat lapsensa sairaudet ja lääkitykset opettajalle ja, että lapsi itse mahdollisuuksiensa mukaan hoitaisi lääkityksensä. Jos vanhemmat eivät luota siihen, että lapsi itse hoitaa lääkkeensä, menettelystä sovitaan yhdessä koulun kanssa kuitenkin niin, että päätös lääkkeen otosta jää vanhempien vastuulle.


Hammashoitola hoitaa hampaita


Hammashoitolan toimesta suoritetaan hammastarkastukset ja mahdolliset hoitotoimenpiteet. Koululaisia ei enää kutsuta tarkastukseen vuosittain yhtenäisenä luokkana, vaan jokaisella oppilaalla on yksilöllinen tarkastusväli.

Hammashuollon ajat ilmoitetaan hoitolasta suoraan oppilaan kotiin, ja koulupäivän aikaan osuessaan ne on hyvä ilmoittaa etukäteen opettajalle. Kulkeminen hammashoitolaan tapahtuu huoltajan toimesta.


Huom:

Kesken lukuvuotta Keskuskoululla aloittavien oppilaiden huoltajia pyydetään ottamaan yhteyttä sekä kouluterveydenhoitajaan että hammashoitolaan.