Koulunkäynnin tukeminen

Keskuskoulun tukimuodot


1) eriyttäminen / joustavat ryhmittelyt

2) tukiopetus; oma opettaja, joku muu koulun opetusaikuinen

3) laaja-alainen erityisopetus (ela)

4) pienemmät ryhmät

5) kouluterveydenhoitaja

6) koulukuraattori

7) koulupsykologi

8) Oppilashuoltotyöryhmä; erityisopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi sekä rehtori, lisäksi oppilaan oma opettaja ja tarvittaessa mahdollisesti lääkäri, poliisi ja sosiaalitoimen edustaja

9) OPPIMISSUUNNITELMA - OS

10) MUKAUTUS- HOJKS

--> yksi oppiaine / yleisopetus

--> useita / tuki pienemmässä luokassa

--> ryhmittelyt oppilaiden tarpeen mukaan

11) S2 –opetus

12) Koulunkäyntiavustajan tuki (koulunkäyntiavustajat luokka-avustajina)

13) Kiusaamisen vastaiset ohjeet

14) Kummioppilastoiminta (1.lk+5.lk ja 2.lk+6.lk)

15) Turvallisuussuunnitelma

16) Kerhotoiminta

17) Aamu- ja iltapäivätoiminta

Tukiopetus

Oppilailla on mahdollisuus tukiopetukseen sairauden tai muun

tilapäisen opetuksesta jälkeen jäännin vuoksi. Jos lisätarvetta

tuntuu ilmenevän, asiasta voi keskustella lapsen opettajan kanssa.

Yleensä opettaja ilmoittaa ajan etukäteen.

Laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alaisen erityisopetuksen tarkoituksena on ehkäistä ja korjata oppilaiden oppimisessa esiintyviä ongelmia.

Opetus painottuu lukemisen ja kirjoittamisen perusvalmiuksiin, sekä myös matematiikan ja englannin kielen perustaitoihin.

Puheopetuksen tarkoituksena on saada korjatuksi erilaiset puhehäiriöt. Oppilaat valitaan opetukseen seulonnan perusteella. Opetus tapahtuu joko yksilö- tai pienryhmäopetuksena.

Pienryhmät

Keskuskoululla toimii neljä perusopetuksen pienryhmää. Opetus pienryhmissä tapahtuu yhdysluokalla oppilaiden ikäkauden ja edellytykset huomioon ottaen ja pohjautuen opetussuunnitelmaan sekä oppilaalle laadittuun ”henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan” eli HOJKS:iin.

Opettaja valitsee ammattitaitonsa ja persoonallisten ominaisuuksiensa pohjalta opetustilanteeseen sopivat työtavat ja opetusmenetelmät. Keskeisinä työtapoina käytetään oppilaskeskeisiä ja yhteistoiminnallisia menetelmiä. Opetusta järjestettäessä otetaan huomioon erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisvaikeudet ja oppimistyylit. Näitä huomioidaan opetusmateriaalien ja -menetelmien valinnan ja jatkuvan arvioinnin avulla.

Oppimisvalmiuksia ja -taitoja voidaan vahvistaa lisäksi erilaisin (lääkärin, psykologin ym. asiantuntijoiden suosittelemin) kuntoutusmenetelmin, joiden tavoitteena on muun muassa:

* kielellisten ja motoristen toimintojen, hahmottamisen ja muistin kehittäminen

* tarkkaavaisuuden ja orientaation suuntaaminen

* oman toiminnan ja oppimisen ohjaaminen sekä arvioiminen

* erilaisten ajattelu- ja oppimisstrategioitten käytön harjoitteleminen ja omaksuminen

* vahvan itsetunnon ja realistisen minäkuvan rakentuminen


Oppilaille järjestetään mahdollisuuksien mukaan puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten tai muuta laaja-alaista erityisopetusta yksilöllisten tarpeitten mukaan. Koulussa käytetään erityistä tukea tarvitseville oppilaille tarpeen mukaan koulunkäyntiin

liittyviä erityisjärjestelyitä ja tukipalveluita. Tarvittaessa heille hankitaan oppimista edesauttavia, tarpeellisiksi arvioituja apuvälineitä sekä avustaja- ja oppilashuoltopalveluita.