Lärträff1: Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

Stärkt digital kompetens i styrdokumenten

Se, läs och fundera på egen hand inför lärträff 1

Syftet med den individuella förberedelsen inför tillfälle 1 är att ge dig som pedagog övergripande inblick i hur "nya" läroplanen ser ut . Det är en förutsättning för att du ska kunna vara aktiv i de kollegiala samtalen kring hur läroplanen kan omsättas i praktiken. Uppskattad tidsåtgång för den individuella förberedelsen är mellan 50-60 min per gång.

 • Läs igenom den samlade läroplansdelen (kapitel 1 & 2) där skolans ansvar för elevernas digitala kompetens är stärkt.
 • Läs igen Skolverkets kommentarsmaterial "Få syn på digitaliseringen". Här hittar vi själva "instruktionen" till hur vi inom skola förväntas förstå tolka och systematiskt arbeta med begreppet digital kompetens från och med 20180701.
 • Se Skolverkets film Digital kompetens . Filmen är en sammanfattning av kommentarsmaterialet.
 • Fundera över hur du själv hittills har arbetat i din egen undervisning för att utveckla elevernas digitala kompetens. Vilka av de fyra aspekterna har du berört? Hur?
 • Bokmärka denna Googlesite så att du inte behöver leta efter den inför varje träff :).Kollegialt lärgruppsarbete, lärträff 1

Utse en som dokumenterar er lärträff i ett delat dokument i den molntjänst som er skola använder. Fortsätt med fördel i samma dokument alla lärträffar. Då finns all dokumentation samlat på ett ställe. Se också till att dela dokumentet med hela lärgruppen och rektor.

 • Kontextmarkering och genomgång av dagens innehåll (5 min).
 • Gemensam reflektion kring begreppet digital kompetens och de fyra aspekterna av av digital kompetens som genomsyrar styrdokumenten(45 min) . Lägg ca 15 min per fråga:
  • Vilka möjligheter och utmaningar ser lärgruppen med att skolan nu får ett stärkt uppdrag i styrdokumenten att utveckla elevernas digitala kompetens?
  • Gå laget runt och dela med er av hur ert nuvarande arbete med att utveckla elevernas digitala kompetens ser ut. Hur arbetar ni i idag?
  • Fundera tillsammans kring de fyra aspekterna av digital kompetens som styrdokumenten genomsyras av. Vilka av dessa aspekter har ni arbetat med hittills? Är det någon av aspekterna som ni idag arbetar mer eller mindre med?
 • Se och diskutera kring aspekten Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället tillsammans (45 min):
  • Se filmen Skolan och samhället
  • Hur har digitaliseringen påverkar era vanor de senaste 15 åren? Gör en gemensam lista på konkreta exempel med hur digitaliseringen påverkat era vanor, både som pedagoger och som samhällsmedborgare.
  • Hur behöver ni planera undervisningen för att säkerställa att eleverna på er skola får en likvärdig och stegrande progression i sin förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället?
 • Utcheckning (15 min):
  • Utvärdera dagens lärträff tillsammans i lärgruppen. Använd ett digitalt verktyg till utvärderingen. Under fliken Stödmaterial hittar ni tips på digitala verktyg som kan användas. Använd följande frågeställningar:
   • Vad tar du med dig från dagens träff ut i din undervisning? Vad är ditt nästa steg i arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens? Hur kan du att göra för att ta dig dit?
  • Gå igenom gemensamt vad ni ska se, läsa och fundera kring på egen hand till lärträff 2. Information om det finns under fliken för lärträff 2.