Jo yli 30 000 puollettua osaamismerkkiä!

Hyperlinkit osaamismerkkien hakemuslomakkeisiin löytyvät taitotasojen alasivuilta

Osaamismerkit perustuvat digitalisaatio-ohjelman 2016-2019 tavoitteisiin

Osaamismerkkejä voi hakea:

  1. toimialan järjestämien koulutusten yhteydessä
  2. tai jos osaamista jo on niin ihan omassa tahdissa ja itsenäisesti osaamismerkkien tukisivuston kautta.

Osaamismerkkien käyttö perustuu Helsingin kaupungin oppilaitoksissa toteutettavaan digitalisaatio-ohjelmaan vuosille 2016-2019, jonka mukaan osaamisesta myönnetään Digi.hel.fi-taitotasojen mukainen Open Badge osaamissertifikaatti. Osaamismerkit perustuvat Digi.hel.fi taitotasoihin, jotka kehitettiin digitalisaatio-ohjelmaan 2015-2016. Osaamismerkit on kehitetty yhdessä opettajien ja asiantuntijoiden kanssa ja ne pilotoitiin keväällä 2017 ennen syksyn käyttöönottoa. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessia uudistetaan jatkuvasti.

Kenelle?

Digi.hel.fi osaamismerkit on tarkoitettu henkilöille joilla jo on merkkien kriteerien kuvaama osaaminen. Olemassa oleva osaaminen voi perustua kokemukseen tai (aikaisempaan) koulutukseen. Merkkiä hakemalla henkilö tunnistaa itse ja tunnistuttaa sekä kollegalla että esimiehellä oman osaamisensa Digi.hel.fi taitotasoille, jotka digitalisaatio-ohjelma on asettanut tavoitteiksi koko kaskon opetushenkilöstölle. Merkkejä voi hakea itsenäisesti omassa tahdissa tai kaskon osaamisenkehittämisen toimenpiteiden (esim. koulutusten) yhteydessä. Digi.hel.fi taitoja kouluttavat voivat käyttää osaamismerkkejä omien koulutustensa osana.

Edu.hel.fi osaamismerkit ja Digi.hel.fi -viitekehikko

Edu.hel.fi osaamismerkit perustuvat Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman vuosille 2016-2019 asettamiin tavoitteisiin. Digi.hel.fi -viitekehikon kuvaamien taitotasokuvausten mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opetushenkilöstölle suunnatut osaamismerkit (18 kpl) jakautuvat kolmelle eri taitotasolle. Tietoteknologian opetuskäytön perusosaaminen (5) muodostaa ensimmäisen ja tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen (6) toisen taitotason. Kolmas taitotaso sisältää tietoteknologian opetuskäytön kehittäjä- ja kouluttajaosaamisen (7 osaamismerkkiä) Osaamismerkkien lisäksi kullakin taitotasolla on esimieskeskustelumerkki, jolla todennetaan esimiesten tekemä osaamisen tunnustaminen sekä automaattisesti myönnettä taitotasomerkki. Merkkijärjestelmässä on näin kaikkiaan 21 haettavaa merkkiä ja 3 automaattista tasomerkkiä.

Osaamismerkki, esimieskeskustelumerkki ja taitotasomerkki

Varsinaisten osaamismerkkien lisäksi merkkikokonaisuus sisältää kullekin taitotasolle oman esimieskeskustelumerkin sekä taitotasomerkin. Esimieskeskustelumerkillä osaamismerkkien saavuttaminen kytketään organisaation ja työyhteisön osaamisen kehittämiseen ensisijaisesti jo olemassa olevaa ja käytännöissä tapahtuvan osaamisen tunnustamisena ja toisaalta osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistamisessa. Esimieskeskustelussa esimiehet tunnistavat ja tunnustavat hakijan osaamisen vastaavalle Digi.hel.fi taitotasolle ja samalla myös tunnistavat osaamisen kehittämistarpeita eli täydennyskoulutustarpeita. Esimiehen antama tunnustus osaamisesta mahdollistaa taitotasomerkin saavuttamisen. Esimiehen puollon hakija kirjaa esimieskeskustelumerkkihakemukseen.

Taitotasomerkki myönnetään kaikille automaattisesti kun kaikki muut taitotason osaamismerkit ja esimieskeskustelumerkki on myönnetty.

Osaamismerkkijärjestelmä tukee henkilöstön osaamisen tunnistamista ja tunnustamista

Osaamismerkit on yksi tapa tunnistaa ja tunnustaa jo olemassa oleva osaaminen. Osaamismerkit tukevat osaamisen tunnistamista kuvaamalla kriteerit tavoiteltavasta taidosta ja toiminnasta sen eri muodoissa ja soveltamiskohteissa. Taidon toteuttamisen kontekstia tai soveltamista ei ole ennakkoon rajoitettu, mikä avaa mahdollisuuksia kuvata myös aivan uudenlaista osaamista. Osaamismerkit toimivat välineenä tunnistaa omaa osaamista ja jakamalla tämä esimiehen, työyhteisön ja sidosryhmien kanssa tarjoaa myös muille mahdollisuuden tunnistaa tämä osaaminen. Osaamismerkkien näytöt vertaistunnistetaan puoltoprosessissa ja esimies tunnustaa organisaation puolesta osaamisen myöntämällä osaamismerkin. Osaamismerkkejä hyödynnetään mm. osaamisen kehittämisen ja johtamisen sekä täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Edu.hel.fi osaamismerkkien toteutus ja ylläpito

Osaamismerkit on toteutettu Mozillan ylläpitämän avoimelle lähdekoodille perustuvalla Open Badge ohjelmistolla, jonka ylläpidosta Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (KASKO) vastaa Discentum. KASKOn toimialan Open Badge Factory ympäristöstä ja ylläpidosta vastaa osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen yksikkö (OTKE). Osaamispassin eli openbadgepassport.com ympäristön ylläpidosta vastaa Discentum. Kaikkien palveluiden tietoturva ja käyttöehdot on tarkastettu ja neuvoteltu toimialan kanssa.

Osaamismerkkien hakeminen

Osaamismerkkien hakeminen ei edellytä kirjautumista vaan merkkejä voi hakea suoraan klikkaamalla merkkihakemuksen hyperlinkkiä. Merkkien vastaanottaminen, tallentaminen ja jakaminen sen sijaan edellyttävät Open Badge Passport -tilin avausta Open Badge sivustolta. Tili on kaikille ilmainen. Rekisteröityminen tulee tehdä toimialan antamalla virallisella työsähköpostiosoitteella. Passiin voi asettaa myös toissijaisen sähköpostiosoitteen.

Hakemuksissa on aina käytettävä työnantajan antamaa sähköpostiosoitetta. Tarkemmin OB:n käyttölisenssistä OB:n omilta sivuilta täältä. Toimiala käyttää OB:n ulkoisesti ylläpidettyä lisenssiä opetushenkilöstön osaamismerkkien toteutuksessa, mikä tukee erityisesti organisaation sisällä ja ulkopuolella verkostoituvaa käyttöä kaupunkilaajuisesti. Kukin osaamismerkin saaja kontrolloi täysin itsenäisesti merkin näkyvyyttä ja jakelua osaamispassin (Open Badge Passport) kautta (ks. tarkemmin OBP).

Osaamismerkkihakemusten käsittelyjärjestys

Hakemuksia käitellään puoltajayhteisön toimesta säännöllisesti kerran kuukaudessa. Käsittelypäivä vaihtelee (ks. puoltajat välilehdeltä). Hakemukset käsitellään vanhimmat hakemukset ensin ja usein merkki kerrallaan. Oman organisaation puoltajat voivat priorisoida omaa henkilöstöä, mikä voi vaikuttaa puoltoaikatauluihin. Omat puoltajat kuten puoltajat yleensäkin työskentelevät omien resurssiensa puitteissa ja omalla aikataululla eli voivat tehdä puoltamistoimintaa myös virallisen puoltajatyöpajan ulkopuolella.

Osaamismerkkien vertaistunnistaminen eli puoltajat

Osaamismerkkien avulla annetut kuvaukset jo olemassa olevasta osaamista tunnistetaan ensin kollegiaalisesti ns. vertaistunnistamisen avulla. Nämä puoltajiksi kutsutut henkilöt kuuluvat opetushenkilöstöön ja ovat itsekin tunnistaneet osaamisensa Edu.hel.fi osaamismerkein Digi.hel.fi taitotasolle 3.

Puoltajia oli syksyllä 2018 yhteensä 18 henkilöä, joista 3 hallinnosta (adminit), 1 varhaiskasvatuksesta, 3 perusopetuksesta ja loput 11 nuoriso- ja aikuiskoulutuksesta. Erityisesti perusopetus kaipaa kipeästi puoltajia. Puoltajaksi voi hakea saavutettuaan kaikki Edu.hel.fi osaamismerkit eli kun henkilön osaaminen on tunnistettu Digi.hel.fi taitotasolle 3. Puoltamistoimintaa resursoidaan syksyllä 2018 ja keväällä 2019 sijaiskorvatuin työpajoin joita pidetään kerran kuukaudessa. Puoltamistoiminnan muu resursointi on puoltajan ja esimiehen välinen asia. Tavoite on saada ainakin yksi puoltaja jokaiseen oppilaitokseen.

Osaamismerkkihakemuksen keskeyttäminen, hylkääminen, palautus ja täydentäminen

Osaamismerkkihakemuksen täyttämisen voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa myöhemmin. Tämä tapahtuu aina "Tallenna ja jatka myöhemmin" linkkiä käyttämällä. Järjestelmä lähettää hakijan s-postiin tiedon hakemuksen tallentamisesta ja linkin jolla hakemuksen täyttämistä voi jatkaa. Samalla periaatteella toimii puutteellisten hakemusten palautus eli hakija saa s-postiin tiedon hakemuksen "Palautetaan täydennettäväksi" tilasta ja hyperlinkin sen täydentämiseksi. Jos jostain syystä lähettää useampia "uusia" hakemuksia niin niistä seuraa useita osaamismerkkejä. Merkkien tai hakemusten yhdistely ei ole mahdollista järjestelmässä eivätkä edes myöntäjät näe tai pysty tarkastelemaan toisia hakemuksia hakemusten myöntämisen yhteydessä. Toistuvasti selkeästi puutteellisesti tai epäasiallisesti täytetyt lomakkeet hylätään samoin kuin ylimääräiset identtiset hakemukset. Myös hakemukset joita ei ole edes yritetty täyttää ohjeiden mukaan hylätään suoraan.

Lomakkeen täyttämisen keskeyttäminen ja jatkaminen tapahtuu klikkaamalla hyperlinkkiä 'Tallenna ja jatka myöhemmin'. Tällöin lomakkeen päälle avautuu pienempi ikkuna jossa on lomakkeen uudelleenavaava hyperlinkki. Linkin voi kopioida tästä ikkunasta tai valitsemalla (rasti ruutuun) vaihtoehdon 'Lähetä osoite sähköpostiini' valinnan.

Hylätty osaamismerkki

Hylättyä osaamismerkkiä ei voida korjata tai täydentää. Hylätty osaamismerkki tarkoittaa aina että hakemus on tehtävä kokonaan alusta uudella hakemuksella. Hylättyjä hakemuksia syntyy kun annetaan väärä tai viallinen sähköpostiosoite, joita ei voida palauttaa koska osoite ei toimi. Teknisesti myöntäjillä ei ole mahdollisuutta korjata osoitteita tai esim. hakemuksen kirjoitusvirheitä. Toistuvasti puutteellisesti tai epäasiallisesti täytetyt lomakkeet hylätään, samoin kuin ylimääräiset identtiset hakemukset.

Osaamismerkkien käsittely ja käsittelyajat

Osaamismerkkihakemuksia käsittelevät eri yksikköjen opetushenkilöstö, joka on jo saavuttanut taitotason 3 kaikki osaamismerkit ja hakeutunut tähän ns. myöntäjätoimintaan eli osaamisen tunnistamisen vertaistoimintaan. Käsittelyajoissa pyritään noin yhden kuukauden tavoiteaikaan mutta esim. yhteisöllisten työpajojen yhteydessä työstettävien hakemusten suuri määrä voi venyttää käsittelyaikoja. Jos hakemuksesta ei ole tullut viestiä reilun kuukauden jälkeen niin voi olla aiheellista kysellä sen perään, joko puoltajayhteisöltä: osaamismerkki@edu.hel.fi tai oman organisaation puoltajalta.

Osaamismerkkien hallinnosta ja ylläpidosta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla (KASKO) osaamismerkeistä vastaa osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen yksikkö (OTKE). Järjestelmän pääkäyttäjänä (admin) toimii erityssuunnittelija Jukka Orava.


  • Lisätietoja osaamismerkeistä: Erityissuunnittelija Jukka Orava (Jukka.orava@hel.fi)
  • Mera information: Pedagogiskt sakkunnig: Kristian Roos (kristian.roos@hel.fi)

Palaute, kysymykset ja korjausehdotukset: osaamismerkki@edu.hel.fi

Lähteet


Sivuston ylläpitäjä: Erityissuunnittelija Jukka Orava, Kasko, Helsingin kaupunki

Sivuston julkaisija ja ylläpito Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen yksikkö © 2018

Sivustoa koskevat tiedustelut: osaamismerkki@edu.hel.fi